AAA
AAA

2021/2022 – SUDAN POŁUDNIOWY – WODAPowrót


Projekt ma na celu umożliwienie dostępu do wody, sanitariatów i higieny dla rodzin dotkniętych kryzysem w stanie Jonglei w Sudanie Południowym. W ramach projektu PAH będzie zapewniać także ochronę dla osób szczególnie narażonych na przemoc ze względu na płeć i wiek, a także zapewni wsparcie nieżywnościowe. Działania te są mają na celu ratowanie zdrowia i życia mieszkańców, jak i zapewnienie godnych warunków do życia.

Polska Akcja Humanitarna zapewni wielosektorową, kompleksową odpowiedź na pilne potrzeby osób mieszkających w Bor South, Twic East i Akobo w stanie Jonglei. Oprócz pomocy  na miejscu PAH planuje również mobilne interwencje w zakresie usług wodnych, sanitariatów i higieny w najbardziej zagrożonych lokalizacjach.

Zintegrowany pakiet działań PAH ma na celu niesienie pomocy ratującej życie, a także budowanie odporności na kryzysy i samowystarczalności lokalnych społeczności w przyszłości. PAH będzie odpowiadać na potrzeby wynikające z braku bezpieczeństwa żywnościowego, przesiedleń spowodowanych głównie przemocą, a także powodziami, które stale pogarszają sytuację ludności od połowy 2020 roku. Epidemia COVID-19 dodatkowo wpływa nie tylko na sytuację gospodarczą, ale także na funkcjonowanie sektora edukacji, dlatego w ramach projektu PAH wesprze kampanię powrotu dzieci do szkół po przerwie spowodowanej pandemią.

Dzięki naszym działaniom 6000 dzieci będzie mogło skorzystać z wsparcia psychospołecznego, a 9000 osób – kobiet, mężczyzn, dziewczynek i chłopców – weźmie udział w kampaniach podnoszących świadomość w zakresie ochrony grup najbardziej narażonych na przemoc.

W ramach projektu PAH naprawi i odnowi 45 studni, co zapewni dostęp do czystej i zdrowej wody 22 500 osobom z lokalnej społeczności. Prace będą wykonywane przez lokalnie zatrudnionych mechaników, którzy zostaną przeszkoleni przez PAH – 30% z nich stanowić będą kobiety. Promotorzy higieny będą informować mieszkańców o chorobach przenoszonych drogą wodną, a także o dobrych zasadach higienicznych – kampania obejmie 22 500 osób, a dodatkowo 500 kobiet i dziewczynek otrzyma w ramach akcji promowania dobrych praktyk higienicznych specjalne pakiety menstruacyjne.

W ramach prowadzonego projektu PAH dostarczy również pakiety z pomocą nieżywnościową, które trafią do 17 308 osób, głównie do wewnętrznie przemieszczonych oraz uchodźców powracających do Sudanu Południowego. Ponadto, 2000 osób otrzyma pomoc finansową, która pozwoli im oraz ich najbliższym zapewnić właściwe schronienie.

Wśród odbiorców pomocy znajduje się 140 osób z niepełnosprawnościami.

W efekcie pomoc uzyska łącznie:  41 803 osób

Czas trwania projektu: od 01.09.2021 do 31.08.2022 r.

Lokalizacja: Bor South, Twic East i Akobo, Jonglei, Sudan Południowy

Donator:  South Sudan Humanitarian Fund (SSHF)/OCHA

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.