Zapraszamy do zapoznania się i bezpłatnego zamówienia nowych publikacj PAH.1. ZMIANY KLIMATYCZNE – IMPAS I PERSPEKTYWY. Punkt Widzenia krajów globalnego Południa

Efekt cieplarniany to temat ostatnio modny, powracający do mediów przy okazji organizacji kolejnych konferencji klimatycznych. Nie są już nam obce dyskusje na temat zagrożeń spowodowanych zmianami klimatycznymi, ale jak często zastanawiamy się nad tym problemem w perspektywie krajów globalnego południa? A to przecież właśnie państwa rozwijające się najdotkliwiej odczuwają skutki zmian klimatycznych wywołanych przez bogatą północ. Rejony świata szczególnie ubogie w wodę i żywność narażane są na katastrofy naturalne, ograniczanie zasobów wodnych, zmniejszanie wydajności plonów, czy choroby spowodowane temperaturą i opadami. Zmiany klimatyczne wpływają na życie społeczne, kulturę i życie codzienne społeczności. Negatywne efekty działań państw rozwiniętych uderzają więc w najsłabszych.

Wydana przez PAH publikacja to zbiór artykułów ilustrujących problematykę przeobrażeń klimatu w najuboższych rejonach świata. Publikacja te stanowi również sprzeciw wobec działań prowadzonych przez państwa rozwinięte, które efekty zaburzeń klimatu „spychają“ w uboższe rejony świata. Autorzy książki, którzy w większości pochodzą z państw rozwijających się i na co dzień stykają się ze skutkami zmian klimatycznych, przedstawiają swoje doświadczenia, opinie i postulaty dotyczące rozwiązań w międzynarodowej polityce klimatycznej. Prezentowane artykuły wyróżnia głęboka analiza oparta na badaniach terenowych oraz ukazanie wpływu ocieplenia klimatu na życie społeczności lokalnej.

Nakład książki został wyczerpany, książka jest dostępna jedynie w wersji elektronicznej.2. LOKALNIE-GLOBALNIE Kluczowe zagadnienia studiów nad rozwojem

Coraz częściej słyszymy, że działania prowadzone w wymiarze lokalnym mają swoje skutki na o wiele większym obszarze. Popularne hasło „Myśl globalnie, działaj lokalnie” zwraca uwagę na te zależności, podkreślając wzajemny wpływ obu poziomów – lokalnego oraz globalnego. Przystępne wprowadzenie do tej tematyki, a także inspirację do dyskusji stanowi książka  „Lokalnie – Globalnie. Kluczowe zagadnienia studiów nad rozwojem”, zawierająca podstawy problematyki rozwojowej. Autorzy publikacji przedstawiają nie tylko dotychczasowe podejścia do kwestii rozwoju, ale również stojące za nimi fundamenty teoretyczne, ideologie oraz ich krytykę. Publikacja stanowi podsumowanie dominującego modelu rozwoju, ukazuje definicje ukształtowane w jego ramach  oraz wynikające z niego sposoby działania, czyli prowadzoną przez państwa rozwinięte politykę rozwojową. Poruszane zagadnienia stanowią podstawę niezbędną do zrozumienia przyczyn ubóstwa i nierówności globalnych oraz zachęcają do dyskusji na temat przyszłości współpracy rozwojowej i samego pojęcia rozwoju.

Aktualnie książka jest dostępna jedynie w wersji elektronicznej.

3. Polityka współpracy rozwojowej Unii europejskiej w kontekście Polskiej Prezydencji w radzie UE w 2011 r.
Przewodnik dla Posłów i Senatorów

Celem opracowania jest przekazanie Posłom i Senatorom RP, jak również zainteresowanym przedstawicielom innych organów administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych, kompendium praktycznej wiedzy na temat kluczowych aspektów oraz bieżących uwarunkowań polityki rozwojowej UE, a także na temat zadań stojących przed krajem sprawującym przewodnictwo w Radzie UE w tym obszarze. Polityka rozwojowa to jedna z tych dziedzin działalności Unii, o których wiedza w naszym kraju jest niewielka. Tymczasem dla Unii Europejskiej i wielu jej państw członkowskich ten obszar aktywności stanowi bardzo istotny element stosunków zewnętrznych, jak też polityki zagranicznej.

Ze słowa wstępnego: Pomoc rozwojowa jest dziś jednym z fundamentalnych obszarów współpracy międzynarodowej. Jest ona fundamentem naszej odpowiedzialności za świat. Widzimy doskonale jak problemy w jednym regionie świata wpływają na sytuację we wszystkich zakątkach naszego globu. (…)
Prof. Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego

(…) Polskie przewodnictwo w Radzie UE stwarza możliwość aktywniejszego wpływania na europejską politykę rozwojową. Mamy nadzieję, że kwestie przyszłości współpracy rozwojowej, a w szczególności kwestie efektywności pomocy oraz zrównoważenia zaangażowania donorów, zarówno w krajach globalnego Południa, jak i krajach Partnerstwa Wschodniego i Azji Centralnej, będą podejmowane podczas polskiej prezydencji. (…)
Krzysztof Stanowski, Podsekretarz Stanu do Spraw Współpracy Rozwojowej i Gospodarczej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Nakład książki został wyczerpany, książka jest dostępna jedynie w wersji elektronicznej.


4. Światowa gospodarka żywnościowa. Batalia o przyszłość rolnictwa.

Półki supermarketów uginają się pod ciężarem ogromnych ilości produktów pochodzących ze wszystkich stron świata. Rzadko zastanawiamy się jaką drogę te towary przebyły, kto i jakim kosztem je wyprodukował. Rzadko też uświadamiamy sobie fakt, że mając na wyciągnięcie ręki tak wiele żywności, jesteśmy uprzywilejowani względem miliarda ludzi, których na co dzień dotyka głód lub niedożywienie.

W krajach rozwiniętych szybko rośnie odsetek otyłych, w krajach rozwijających się liczba głodnych i niedożywionych maleje bardzo powoli. Na międzynarodowym rynku dominują ogromne korporacje produkujące żywność na skalę przemysłową. Rosnące zapotrzebowanie na żywność, w tym także na mięso, powoduje, że rabunkowo eksploatuje się zasoby naturalne. Tymczasem drobni rolnicy w różnych częściach świata, nie będąc w stanie konkurować z tanią, masowo produkowaną żywnością, migrują do miast i zasilają dzielnice biedy.Globalny system żywnościowy charakteryzuje się ogromnymi nierównościami. Negatywne zjawiska w światowej gospodarce żywnościowej nie są jednak nieuchronne. Istnieją realne alternatywy, które należy pilnie wdrożyć.

Tony Weis podpowiada jaką drogę trzeba podjąć, aby budować światową gospodarkę w oparciu o sprawiedliwość, odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego i poszanowanie praw człowieka. Jego książka pozwala zobaczyć zróżnicowane konteksty lokalne w szerszych ramach i w ostatecznym rozrachunku pobudza do działania.

Aktualnie książka jest dostępna jedynie w wersji elektronicznej.


 

5. Kobiety, gender i globalny rozwój. Wybór tekstów. red. dr Nalini Viasvanathan, prof. Lynn Duggan, prof. Nan Wiegersma oraz prof. Laurie Nisonoff. 

„Kobiety, gender i globalny rozwój” to unikatowa pozycja na polskim rynku wydawniczym. Zawiera najważniejsze teksty czołowych specjalistek w dziedzinie studiów nad rozwojem i płcią kulturową (gender). Wydanie angielskie zaktualizowane zostało w 2011 roku. Autorki analizują wpływ i rolę kobiet na zmiany społeczne, polityczne i ekonomiczne zachodzące w krajach rozwijających się. Poruszają tematy takie jak: migracje, światowy kryzys gospodarczy, zmiany klimatu czy kulturowe uwarunkowania. Teoretyczne rozważania uzupełnione są przykładami z różnych krajów. W rezultacie powstała bogata antologia, z której korzystać mogą nie tylko środowiska akademickie, ale też wszystkie osoby zainteresowane problematyką płci społeczno-kulturowej czy zagadnieniami rozwoju.

Redaktorki uporządkowały wybór tekstów w pięć części dotyczących: teorii międzynarodowego rozwoju i dyskursu genderowego, analizy uwarunkowań kulturowych roli kobiet w społeczności, pozycji kobiet w globalnym systemie gospodarczym oraz w procesie przemian społecznych, a także kobiecych organizacji społecznych.

Aktualnie książka jest dostępna jedynie w wersji elektronicznej.6. „Dziękujemy za palenie. Dlaczego Afryka nie może sobie poradzić z przemocą, głodem, wyzyskiem i AIDS”, Adam Leszczyński

Co łączy ryzykowne obyczaje seksualne rybaków znad Jeziora Wiktorii, zabijanie lesbijek w RPA i samobójczą pracę na giełdzie tytoniowej w Malawi? Ta książka jest próbą - reportera i historyka - odpowiedzi na pytanie o przyczyny afrykańskich nieszczęść, o których Europejczycy słyszą w telewizji i czytają w gazetach. Nie są one wynikiem dziwacznego zrządzenia losu, ani nieudolności Afrykanów. W ogromnej większości są wynikiem tego, że ludzie w Afryce zachowują się racjonalnie: tak, jak postrzegają swój interes. Wszyscy zachowują się w zgodzie ze swoim interesem - i wszystkim, paradoksalnie, jest przez to gorzej. Ta książka jest próbą pokazania mechanizmu tej pułapki. To także książka o tym, dlaczego zachodnie recepty na naprawienie Afryki odznaczają się często arogancją i poczuciem wyższości wobec Afrykanów - i dlaczego tak często nie działają.

Adam Leszczyński dziennikarz, reporter, historyk. Publicysta „Gazety Wyborczej” oraz adiunkt w Instytucie Studiów Politycznych PAN, gdzie zajmuje się ideologiami modernizacyjnymi w krajach peryferyjnych (w tym w Polsce). Autor dwóch monografii o historii społecznej PRL oraz książki „Naznaczeni”, reportażu o społecznym kontekście epidemii HIV/AIDS w Afryce. Należy do zespołu „Krytyki Politycznej”.

Ryszard Kapuściński o „Naznaczonych”, poprzedniej książce Adama Leszczyńskiego: „Książkę Adama Leszczyńskiego przeczytałem z dużą satysfakcją. Jest to reportaż znakomity, zaskakująco - jeśli zważyć na młody wiek autora (rocznik 1975) - dojrzały. Napisany językiem jasnym i czystym, którego treść jest konstrukcyjnie przejrzysta i pomysłowo uporządkowana. (...) Książka wydaje mi się niezmiernie udanym debiutem i ważną pozycją reporterską ostatnich lat”
(Recenzja w „Gazecie Wyborczej”, 2003)

Aktualnie książka jest dostępna jedynie w wersji elektronicznej.7. „Prawo do wody w perspektywie politycznej, gospodarczej i społecznej", Farhana Sultana, Alex Loftus

ONZ uznała prawo do czystej wody za podstawowe prawo człowieka. Jednym z głównych problemów współczesności pozostaje jednak to, jak się owo uniwersalne prawo rozumie, przeżywa na co dzień, jak się je negocjuje i jak o nie walczy. Ta książka pokazuje, jakie formy przybiera domaganie się prawa do wody w zależności od historycznego i geograficznego kontekstu, obowiązującego systemu rządów czy nasilenia walk politycznych i społecznych. Autorzy podkreślają wiążące się z problemem wody wyzwania i możliwości, które można wykorzystać. Na kartach tej książki zebrano analizy autorstwa naukowców z różnych dziedzin, polityków i działaczy pozarządowych. Pokazują oni, jak w toku walki o prawo do wody argumentacja etyczna przekłada się na możliwe do realizacji roszczenia. Książka opublikowana została w bardzo ważnym momencie debaty nad kształtem i kierunkiem walki o prawo dostępu do czystej wody. Uwzględnia ona szeroki kontekst polityczny, geograficzny i socjoekonomiczny tych zmagań. Stara się podpowiedzieć, jakie mogłoby być znaczenie walki o prawo do wody i i jak można by ją włączyć w ramy szerszych przemian politycznych. Zaprezentowano tu wiele ujęć filozoficznych, prawnych i  administracyjnych aspektów problemu walki o prawo do wody. Pokazano, jak tego rodzaju argumenty używane są w konkretnych przypadkach – posłużono się przykładami z Afryki, Azji, Oceanii, Ameryki Łacińskiej, Bliskiego Wschodu, Ameryki Północnej oraz Unii Europejskiej.

Farhana Sultana wykłada geografię w Maxwell School na Uniwersytecie Syracuse w Stanach Zjednoczonych. Jej zainteresowania i publikacje dotyczą problematyki zarządzania wodą, ekologii politycznej, gender i rozwoju. Prowadzi badania interdyscyplinarne nad problematyką wody na globalnym Południu. Łączy w nich perspektywę akademicką z doświadczeniem z badań terenowych.

Alex Loftus jest wykładowcą geografii w Royal Halloway na Uniwersytecie Londyńskim. W swojej pracy badawczej koncentruje się na politycznych aspektach ekologii wody i ekologii miejskiej. Jest autorem wydanej przez University of Minnesota Press pracy "Everyday Environmentalism: Creating an Urban Political Ecology."

Nakład książki został wyczerpany, książka jest dostępna jedynie w wersji elektronicznej.


 

8. Świadomi i pomocni – w stronę odpowiedzialnej turystyki. Przykłady z Nigru i Sierra Leone, Sylwia Kulczyk i Agnieszka Bajtyngier

Autorki opisują na konkretnych przykładach znaczenie turystyki dla mieszkańców dwóch wybranych do szczegółowej analizy krajów – Sierra Leone i Nigru. Wskazują na gospodarczą i społeczno- kulturową rolę tutystyki oraz na jej udział w ochronie przyrody. Obserwacje terenowe, przeprowadzone rozmowy i wywiady dostarczają bardzo ciekawego materiału z pierwszej ręki Autorki nie starają się lukrować rzeczywistości. Omawiają jasne strony oddziaływania turystyki na społeczności lokalne, ale nie stronią też od prezentowania tych ciemniejszych.” z recenzji dr hab. Bogumiły Lisockiej-Jaegerman.

Sylwia Kulczyk - geograf i ekolog krajobrazu. Doktor Nauk o Ziemi, adiunkt w zakładzie Geografii Turyzmu i Rekreacji na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Badanie relacji zachodzących między ludźmi a przyrodą łączy z pasją podróżowania. Szczególnym sentymentem darzy kraje Sahelu. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych, przewodników turystycznych oraz reportaży z pięciu kontynentów.

Agnieszka Bajtyngier - absolwentka Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się antropologią Afryki Zachodniej i analizą rozwoju stref niestabilnych politycznie. W 2008 roku pracowała w nigeryjskiej organizacji pozarządowej HEDA w Lagos. Zaangażowana była w projekt łagodzenia konfliktów zbrojnych poprzez wspieranie dialogu lokalnych liderów. Spędziła łącznie blisko rok na badaniach terenowych, odwiedzając wielepaństw.

Aktualnie książka jest dostępna jedynie w wersji elektronicznej.


 

9. „Gorzka Czekolada”- Błażej Popławski,  Katarzyna Szeniawska

„Decyzje eksporterów są podejmowane jednostronnie. Narzucają nam wszystko – stwierdza na łamach magazynu »Le Planteur« Jean Paul Teko, rolnik z okolic Bonoua, nienależący do żadnej spółdzielni. – Płacą nam poniżej cen rynkowych. Często, kiedy sprawdzamy w internecie, że ceny wzrosły, i żądamy od eksporterów wyższej zapłaty, sugerują, żebyśmy poszli sprzedawać nasze produkty w internecie.
A państwo, które powinno nas chronić, przygląda się temu pasywnie. Co możemy zrobić?”.

Celem tej książki jest ukazanie gospodarczych, politycznych i ekologicznych współzależności między krajami Afryki i Europy oraz roli, jaką w tych powiązaniach odgrywają indywidualna konsumpcja
i polityka handlowa Unii Europejskiej. Autorzy uwidocznili społeczno-ekonomiczne skutki tych procesów dla mieszkańców krajów Afryki Subsaharyjskiej na przykładzie produkcji kakao w Wybrzeżu Kości Słoniowej.

Autorzy obalają wykreowany przez media stereotyp Wybrzeża Kości Słoniowej jako „kraju upadłego”, „Trzeciego Świata bez przyszłości”, permanentnej bellum omnium contra omnes i przeciwstawiają mu pozbawiony uprzedzeń wizerunek suwerennego państwa zmagającego się z wyzwaniami, jakie stawia handel międzynarodowy.

Błażej Popławski z wykształcenia jest historykiem i socjologiem, doktorem nauk humanistycznych w zakresie historii. Pracuje w Kancelarii Sejmu. Jest redaktorem i publicystą czasopism naukowych i popularnonaukowych oraz portali internetowych prezentujących wspołczesne oblicze stosunkow Międzynarodowych w A fryce oraz ewolucję kontaktow polsko-afrykańskich. Członek Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego i miłośnik języka suahili. Mieszka na warszawskiej Pradze, nieopodal fabryki czekolady.

Katarzyna Szeniawska jest wspołzałożycielką i jedną z liderek stowarzyszenia Grupa eFTe Warszawa, promującego odpowiedzialną konsumpcję i sprawiedliwy handel. Przez lata związana z siecią GLEN (Global Education Network of Young Europeans). Jako trenerka i koordynatorka projektów z zakresu edukacji globalnej współpracowała m.in. z Polską Akcją Humanitarną, związkiem Polska Zielona Sieć, Centrum Edukacji Obywatelskiej i programem DEEEP (Development Awareness Raising and Education
Forum – Concord). Obecnie mieszka w Brukseli, gdzie pracuje w Dziale Współpracy i Edukacji Rozwojowej Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (International Trade Union
Confederation). Studiowała psychologię społeczną i afrykanistykę.

Aktualnie książka jest dostępna jedynie w wersji elektronicznej.