Polska Akcja Humanitarna

Raport za rok 2019

Niesiemy pomoc cierpiącym w wyniku konfliktów zbrojnych i katastrof naturalnych. Rok 2019 był dla nas bardzo intensywny. Poznaj raport z naszych działań.

Dzięki naszym darczyńcom, partnerom i pracownikom, w 2019 r. pomogliśmy wielu ludziom w regionach świata ogarniętych wojną i chaosem spowodowanym katastrofami naturalnymi.

W różnych częściach świata

000 000

osób

skorzystało z naszej pomocy

Objętych działaniami PAH jest

0

krajów

z Afryki, Bliskiego Wschodu, Ameryki Południowej i Europy

PAH przeznaczyła łącznie

000

mln zł

na wszystkie programy pomocowe w 2019 roku

Mapa

Zobacz raport z naszych działań na świecie i w Polsce

Kliknij w kraj by poznać szczegóły

Typy wyświetlanych danych

W tych krajach prowadzimy pomoc stałą lub działania ratunkowe

Pomoc humanitarna

Ukraina

W 2019 roku koncentrowaliśmy się głównie na zapewnianiu opieki dla lokalnej ludności poprzez wsparcie psychospołeczne oraz wspomaganiu lokalnych instytucji w budowaniu profesjonalnego zaplecza wspierającego mieszkańców regionu. Zapewniliśmy także pomoc finansową dla najbardziej potrzebujących, pomoc sanitarną w instytucjach publicznych oraz wsparcie produkcji rolnej na małą skalę.

Priorytetem naszych działań we wschodniej Ukrainie była pomoc grupom pozostającym w szczególnie trudnej sytuacji – seniorom i seniorkom, dzieciom, jak i osobom wymagającym dodatkowej opieki ze względu na niepełnosprawności.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Syria

W 2019 roku naszym priorytetem było sfinalizowanie programu pomocowego w północno-zachodniej części kraju. Nasze działania koncentrowały się na sektorze wodno-sanitarnym – sesjach edukacyjnych dotyczących dbania o higienę przy niewielkich zasobach wody, poprawie zarządzania odpadami, transporcie wody, dystrybucji cystern z wodą, naprawie systemów wodno-kanalizacyjnych, dystrybucji zestawów higienicznych.

Program wodno-sanitarny PAH był blisko powiązany także z innymi sektorami, takimi jak opieka zdrowotna, edukacja czy ochrona osób najbardziej zagrożonych, dlatego wśród jego efektów znalazły się też: naprawa latryn szkolnych oraz wybudowanie spalarni odpadów medycznych i toalet dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc natychmiastowa

Kolumbia/Wenezuela

Od prawie dekady Wenezuela zmaga się z tragicznym w skutkach kryzysem gospodarczym. Sytuację pogarsza bardzo niestabilna sytuacja polityczna. Hiperinflacja doprowadziła do upadku firm, dramatycznego wzrostu bezrobocia, przerw w dostawie wody i elektryczności, a także chronicznego niedoboru żywności i leków.

Obecnie 94 procent mieszkańców kraju żyje w ubóstwie. Ponad 10 procent – 3,4 miliona osób – uciekło za granicę, głównie do sąsiedniej Kolumbii. I właśnie tam, w miejscach, do których dotarli wenezuelscy uchodźcy, a także na pograniczu kolumbijsko-wenezuelskim, PAH świadczyła w 2019 roku natychmiastową pomoc humanitarną. Przede wszystkim przeprowadziliśmy dystrybucję wody, ciepłych posiłków, artykułów higienicznych i koców.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Jemen/Dżibuti

Pierwszą odpowiedzią PAH na kryzys humanitarny w Jemenie była pomoc uchodźcom jemeńskim w obozie Markazi w Dżibuti. Nasza stacjonarna misja w Jemenie powstała w lipcu 2019 roku w Adenie. Skoncentrowaliśmy się na zintegrowanej pomocy w sektorach wodno-sanitarnym i zdrowotnym, tak aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób. Zapewniliśmy dostęp do czystej wody, wybudowaliśmy i przeprowadziliśmy naprawę latryn oraz instalacji wodno-ściekowej, przeprowadziliśmy kampanie promujące higienę, zapewniliśmy wsparcie medyczne.

Pracowaliśmy z lokalną społecznością, ośrodkami zdrowia i szkołami. W szkole podstawowej w prowincji Lahj, położonej wzdłuż linii frontu w strefie dotkniętej głodem, pomagaliśmy ludziom, którzy mierzą się ze skutkami konfliktu zbrojnego. Nasz projekt naprawy instalacji wodno-ściekowej w Adenie został uznany za jedną z najbardziej zaawansowanych interwencji wśród międzynarodowych organizacji pozarządowych działających w tym mieście. Według inżynierów instalacja powinna dobrze służyć mieszkańcom przez kolejne 60 lat.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Sudan Południowy

W Sudanie Południowym działamy w wielu regionach, zapewniając pomoc z zakresu dostępu do wody, żywności, edukacji, schronienia i opieki. Dzięki podejściu międzysektorowemu nasze działania są bardziej skuteczne, a nasza pomoc ma także charakter długofalowy.

Z myślą o dzieciach w 2019 roku rozwinęliśmy programy edukacyjne oraz zbudowaliśmy latryny i punkty wodne zbudowaliśmy latryny i punkty wodne w szkołach, a także zorganizowaliśmy tymczasowe przestrzenie do nauki w miejscach, gdzie dostęp do infrastruktury szkolnej był ograniczony. We wszystkich naszych projektach rozszerzyliśmy spektrum dostępnej pomocy dla najbardziej potrzebujących osób. Ponadto uwzględniliśmy w nich specjalny program pomocy dla kobiet, które doświadczają przemocy ze względu na płeć, a także usprawniliśmy dostęp do wsparcia psychospołecznego, ponieważ pomoc psychologiczna jest kluczowa w leczeniu stresu pourazowego, często będącego konsekwencją przemocy

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna i rozwojowa

Kenia

W Kenii rozszerzyliśmy nasz program kompleksowego zmniejszania zagrożenia katastrofami naturalnymi oraz tworzenia miejsc pracy przyjaznych dla środowiska. Zwiększyliśmy liczbę grup samopomocowych i rolników uczestniczących w naszych przedsięwzięciach, dzięki czemu jeszcze więcej mieszkańców hrabstw Makueni, Machakos, Kitui mogła poprawić jakość swojego życia bez negatywnych skutków dla środowiska naturalnego.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Irak

W 2019 roku rozszerzyliśmy nasz program pomocowy w sektorze wodno-sanitarnym (WASH). Dokonaliśmy licznych napraw infrastruktury wodno-sanitarnej, przeprowadziliśmy sesje edukacyjne o higienie, zadbaliśmy o poprawę dostępu do wody w szkołach. Nasze działania skoncentrowaliśmy głównie w prowincji Niniwa, przede wszystkim w mieście Mosul, gdzie szybko staliśmy się jedną z wiodących organizacji zajmujących się naprawą systemów wodnych. Potwierdził to również fakt, że pracownik PAH został współkoordynatorem klastra wodno-sanitarnego w prowincji Niniwa, co pozwoliło nam dzielić się naszą ekspertyzą i kompetencjami z innymi podmiotami w regionie.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Somalia

W minionym roku w Somalii kluczowe były dla nas działania odpowiadające na pogłębiający się kryzys klimatyczny oraz pomagające zapewnić dostęp do wody. Rozwijaliśmy m.in. projekty związane z tzw. redukcją ryzyka katastrof (ang. Disaster Risk Reduction – DRR), aby wzmocnić przygotowanie lokalnych społeczności do reagowania na skutki coraz częstszego występowania klęsk żywiołowych, takich jak susze i powodzie.

Znaczącym docenieniem naszej dotychczasowej pracy w Somalii był wybór PAH na ogólnokrajowego współkoordynatora programu wodno-sanitarnego (WASH), co pozwoliło nam przełożyć naszą ekspertyzę i kompetencje nie tylko na dalsze działania własne w Somalii, ale też na krajową koordynację pomocy w tym zakresie.

Poznaj szczegóły naszych działań

Mapa

Użyj palca by poruszać się po mapie

Ukraina
Syria
Kolumbia/Wenezuela
Jemen/Dżibuti
Sudan Południowy
Kenia
Irak
Somalia
Polska

Nasze działania

Jak pomagaliśmy w 2019 roku?

Dostęp do wody

 • wierciliśmy i naprawialiśmy studnie
 • budowaliśmy punkty poboru wody
 • dystrybuowaliśmy pakiety higieniczne
 • dostarczaliśmy wodę beczkowozami
 • zarządzaliśmy odpadami
 • szkoliliśmy mechaników pomp wodnych

Dostęp do żywności

 • dystrybuowaliśmy paczki żywnościowe
 • organizowaliśmy szkolenia rolnicze
 • dystrybuowaliśmy nasiona i narzędzia

Schronienie i pomoc nieżywnościowa

 • rozwijaliśmy infrastrukturę obozów dla uchodźców i osób wewnętrznie przemieszczonych
 • budowaliśmy tymczasowe schronienia
 • wydawaliśmy artykuły pierwszej potrzeby
 • wydawaliśmy vouchery pieniężne i rzeczowe

Ochrona prawna i psychospołeczna

 • zorganizowaliśmy wsparcie psychospołeczne
 • zapewniliśmy pomoc prawną
 • stworzyliśmy miejsca przyjazne dzieciom
 • przeprowadziliśmy szkolenia zawodowe

Realizacja naszej strategii długofalowej

Somalia

rozbudowaliśmy elementy działań związane z redukcją ryzyka katastrof (ang. Disaster Risk Reduction) oraz dożywianiem (ang. Nutrition).

Sudan Południowy

rozszerzyliśmy zakres działań wodno-sanitarnych w szkołach oraz pomocy psychospołecznej (ze szczególnym wsparciem kobiet doświadczających przemoc ze względu na płeć).

Jemen

rozpoczęliśmy stałe działania z zakresu pomocy wodno-sanitarnej oraz pomocy medycznej.

Ukraina

poszerzyliśmy wsparcie psychospołeczne o działania skierowane do dzieci doświadczających traumy związanej z życiem w pobliżu linii frontu.

Kenia

zwiększyliśmy skalę naszych działań z zakresu redukcji ryzyka katastrof i pomocy rozwojowej.

Irak

nasz pracownik został współkoordynatorem klastra wodno-sanitarnego ONZ w prowincji Niniwa.

Pomoc natychmiastowa

nasz zespół pomocy natychmiastowej zrealizował działania pomocowe dla wenezuelskich uchodźców w Kolumbii.

Wzrost przychodów

Fundacja zanotowała wzrost przychodów z działalności statutowej o ok. 4,1 mln zł po korekcie o przychody z darowizn rzeczowych.

Utrzymanie wysokości darowizn

PAH pozyskała od polskiego społeczeństwa środki na poziomie zbliżonym do roku 2018.

Poprawienie wyniku finansowego

W porównaniu do roku 2018 zanotowaliśmy poprawę wyniku finansowego netto o 961 tys. zł.

Rozwój CRM

Rozwinęliśmy system CRM, którego celem jest zarządzanie informacjami o pozyskanych środkach z darowizn oraz wdrożenie zintegrowanego z nim narzędzia ClickDimensions, które umożliwia efektywniejszą komunikację zewnętrzną.

Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów

Prowadziliśmy prace nad wdrożeniem elektronicznego obiegu dokumentów obejmującego procesy zakupowe i księgowe.

Źródła finansowania

Razem możemy więcej

Jesteśmy wdzięczni wszystkim wspierającym nas darczyńcom, instytucjom i firmom, aktywistom i wolontariuszom. Wszystkim, którzy zawsze odpowiadają na nasz apel o wsparcie dla ludzi w potrzebie.

Kliknij w interesującą Cię część wykresu, aby poznać szczegóły

Dzięki darczyńcom instytucjonalnym możemy dostarczać pomoc międzynarodową do krajów ogarniętych wojną i katastrofami naturalnymi. Bez ich wsparcia nie moglibyśmy realizować naszej misji na obecną skalę.

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności (ECHO)

Dotacja 7 921 806,67

The United Nations Development Programme

Dotacja 6 699 785,23

The Office of U.S. Foreign Disaster Assistance (OFDA)

Dotacja 5 028 280,30

Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA)

Dotacja 5 005 745,97

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ)

Dotacja 4 648 784,18

UNICEF

Dotacja 2 818 849,65

arche noVa

Dotacja 2 344 256,86

Norwegian Church Aid

Dotacja 1 670 771,30

Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Dotacja 1 455 292,57

Komisja Europejska – EU MADAD

Dotacja 1 167 020,22

Caritas Polska

Dotacja 290 002,71

AMREF Health Africa

Dotacja 211 111,32

Fundacja Edukacji Dla Demokracji (FED)

Dotacja 70 000,00

Charities Aid Foundation (CAF)

Dotacja 52 911,00

Pozytywne Inicjatywy Edukacja – Kokoszki

Dotacja 56 793,33

Ambasada Holandii

Dotacja 49 364,04

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM)

Dotacja 5 419,43

Dziękujemy Wam!

39 485 355,45PLN
Łączna kwota przekazana przez darczyńców instytucjonalnych w 2019 roku
Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności (ECHO)

Dotacja 7 921 806,67

The United Nations Development Programme

Dotacja 6 699 785,23

The Office of U.S. Foreign Disaster Assistance (OFDA)

Dotacja 5 028 280,30

Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA)

Dotacja 5 005 745,97

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ)

Dotacja 4 648 784,18

UNICEF

Dotacja 2 818 849,65

arche noVa

Dotacja 2 344 256,86

Norwegian Church Aid

Dotacja 1 670 771,30

Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Dotacja 1 455 292,57

Komisja Europejska – EU MADAD

Dotacja 1 167 020,22

Caritas Polska

Dotacja 290 002,71

AMREF Health Africa

Dotacja 211 111,32

Fundacja Edukacji Dla Demokracji (FED)

Dotacja 70 000,00

Charities Aid Foundation (CAF)

Dotacja 52 911,00

Ambasada Holandii

Dotacja 49 364,04

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM)

Dotacja 5 419,43

Zostań Darczyńcą lub Partnerem PAH

Podlegamy stałym kontrolom i audytom

Audyty i kontrole są dla nas ważną częścią budowania transparentności i wiarygodności. Co roku przeprowadzamy audyty wewnętrzne, ale też poddajemy się ocenie niezależnych, zewnętrznych podmiotów.

Szczegółowe informacje o audytujących nas podmiotach w roku 2019 znajdziesz na 60. stronie raportu. Natomiast sprawozdanie finansowe wraz z opinią rewidenta znajduje się tu:

Dane finansowe za rok 2019

Nasz zespół

Pracownicy Polskiej Akcji Humanitarnej

Chcesz do nas dołączyć?

Sprawdź kogo szukamy

Pobierz pełny raport w formacie PDF

Zapraszamy wszystkich Państwa do zapoznania się ze wszystkimi szczegółami naszej działalności. W raporcie za rok 2019 znajdą Państwo informacje o naszych działaniach, dokładne statystyki i zestawienia oraz dane finansowe.

Raport jest doskonałym źródłem informacji na temat działalności PAH, jak również wsparcia, jakie płynie od darczyńców biznesowych, indywidualnych i instytucjonalnych. Zapraszamy do lektury!

Pobierz raport