Ukraina
Syria
Kolumbia/Wenezuela
Jemen/Dżibuti
Sudan Południowy
Kenia
Irak
Somalia
Polska

Pomagamy w Sudanie Południowym od 2011 roku. W 2019 roku udało nam się dotrzeć z pomocą do 289 346 osób. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszych działań w Sudanie Południowym.

 • Populacja:
  11,7 MLN

 • Osoby potrzebujące pomocy humanitarnej:
  7,5 MLN

 • Pomagamy od:
  2006 roku

 • Osoby wewnętrznie przemieszczone:
  1,9 MLN

 • Koszt pomocy w 2019 roku:
  16 744 488 PLN

 • W 2019 roku dotarliśmy z pomocą do:
  178 332 osób

W Sudanie Południowym działamy w wielu regionach, zapewniając pomoc z zakresu dostępu do wody, żywności, edukacji, schronienia i opieki. Dzięki podejściu międzysektorowemu nasze działania są bardziej skuteczne, a nasza pomoc ma także charakter długofalowy.

Z myślą o dzieciach w 2019 roku rozwinęliśmy programy edukacyjne oraz zbudowaliśmy latryny i punkty wodne zbudowaliśmy latryny i punkty wodne w szkołach, a także zorganizowaliśmy tymczasowe przestrzenie do nauki w miejscach, gdzie dostęp do infrastruktury szkolnej był ograniczony. We wszystkich naszych projektach rozszerzyliśmy spektrum dostępnej pomocy dla najbardziej potrzebujących osób. Ponadto uwzględniliśmy w nich specjalny program pomocy dla kobiet, które doświadczają przemocy ze względu na płeć, a także usprawniliśmy dostęp do wsparcia psychospołecznego, ponieważ pomoc psychologiczna jest kluczowa w leczeniu stresu pourazowego, często będącego konsekwencją przemocy

Jak pomagaliśmy w Sudanie Południowym w 2019 roku?

Dostęp do żywności

 • Dystrybuowaliśmy paczki żywnościowe
 • Organizowaliśmy szkolenia rolnicze
 • Dystrybuowaliśmy nasiona i narzędzia

Dostęp do wody

 • Wierciliśmy i naprawialiśmy studnie
 • Budowaliśmy punkty poboru wody
 • Dystrybuowaliśmy pakiety higieniczne
 • Dostarczaliśmy wodę beczkowozami
 • Zarządzaliśmy odpadami
 • Szkoliliśmy mechaników pomp wodnych

Szczegóły naszych projektów w Sudanie Południowym

Pomoc otrzymało:
73 129 osób
w tym 37,054 kobiet
i dziewczynek

Lokalizacja:
cały kraj

Źródło finansowania:
ECHO, RRF, SSHF,
wpłaty darczyńców
indywidualnych

Zapewniliśmy podstawowe usługi wodno-sanitarne, m.in. dostęp do czystej wody poprzez naprawę studni. Dostarczyliśmy produkty sanitarne pierwszej potrzeby i przeprowadziliśmy szkolenia higieniczne. Dostarczaliśmy nieżywnościowe artykuły pierwszej potrzeby. Wszystkie nasze działania uwzględniały elementy ochrony beneficjentów (protection mainstreaming). W stanie Ekwatoria Środkowa przeszkoliliśmy mechaników do utrzymania i naprawy studni, a także promotorów
higieny i członków komitetów wodnych. Zapewniliśmy lokalnym instytucjom stacje do mycia rąk oraz mydło.

Pomoc otrzymało:
73 129 osób
w tym 37,054 kobiet
i dziewczynek

Lokalizacja:
stany Wau i Bahr
el Ghazal Zachodni

Źródło finansowania:
UNOCHA

Rozdystrybuowaliśmy nasiona do upraw zboża i narzędzia rolnicze. Przeprowadziliśmy szkolenia na temat dobrych praktyk rolniczych. Zapewniliśmy zestawy do uprawy warzyw i rybołówstwa. Przeprowadziliśmy szkolenie na temat efektywniejszego łowienia ryb.

Pomoc otrzymało:
40 454 osób
w tym 12 952 kobiet
i dziewczynek,
2 459 seniorek

Lokalizacja:
stany Bor i Jonglei

Źródło finansowania:
UNOCHA

Przeprowadziliśmy dystrybucję podstawowych artykułów nieżywnościowych oraz materiałów do budowy schronienia wśród osób najbardziej dotkniętych kryzysem. Przeprowadziliśmy szkolenia z konstrukcji schronień oraz korzystania z nieżywnościowych artykułów pierwszej potrzeby. Przygotowaliśmy i rozdystrybuowaliśmy vouchery na określone produkty. Uwzględniliśmy również działania z zakresu ochrony beneficjentów z grup szczególnie wrażliwych.

Pomoc otrzymało:
16 561 osób
w tym 5 467 kobiet,
i 3 327 dziewczynek

Lokalizacja:
stany Bor i Jonglei

Źródło finansowania:
UNOCHA

Naprawiliśmy ujęcia wodne. Zapewniliśmy lampy solarne, aby korzystanie z sanitariatów było bardziej bezpieczne. Zorganizowaliśmy szkolenia z zakresu ochrony. Usprawniliśmy działanie urządzeń sanitarnych (latryn i stacji do mycia rąk). Przeprowadziliśmy działania promujące higienę osobistą i domową (mycie warzyw/owoców w bezpiecznej wodzie itp.).

Pomoc otrzymało:
1 061 osób
w tym 33 kobiety
i 446 dziewczynek

Lokalizacja:
stany Ekwatoria
Środkowa
i Unity

Źródło finansowania:
UNOCHA

Zainstalowaliśmy lub naprawiliśmy stacje do mycia rąk. Zainstalowaliśmy lub naprawiliśmy ujęcia wodne wraz z monitorowaniem/testowaniem jakości wody i systemem zbierania wody deszczowej. Przeszkoliliśmy komitety wodne i mechaników pomp. Założyliśmy szkolne kluby zdrowia oraz przeszkoliliśmy nauczycieli i dyrekcje szkół. Zbudowaliśmy lub naprawiliśmy latryny szkolne. Przeprowadziliśmy szkolenia

dla członków społeczności na temat zdrowia, właściwego odżywania, właściwego obchodzenia się z żywnością, ochrony osobistej, higieny wodno-sanitarnej.

Projekt rozpoczęty
15 grudnia 2019,
liczba beneficjentów
zostanie ujęta w Raporcie
Rocznym 2020

Lokalizacja:
stany Jonglei

Źródło finansowania:
UNOCHA

Dostarczyliśmy zestawy higieniczne dla lokalnych społeczności. Naprawiliśmy infrastrukturę sanitarną w przestrzeni publicznej i instytucjach. Naprawiliśmy ujęcia wodne, przeprowadziliśmy chlorowanie wody. Zatrudniliśmy i przeszkoliliśmy mechaników pomp. Przeprowadziliśmy szkolenia w lokalnych społecznościach z zakresu higieny osobistej i ochrony środowiska, zachowania dostępu do bezpiecznej wody itp. Osobom najbardziej dotkniętym kryzysem dostarczyliśmy podstawowe nieżywnościowe artykuły pierwszej potrzeby i niezbędne materiały do budowy schronień.

Projekt finansował
stanowisko koordynatora
klastra (sektora)
wodno-sanitarnego

Lokalizacja:
stany Jonglei

Źródło finansowania:
UNICEF,
wpłaty darczyńców
indywidualnych

Lokalny pracownik Polskiej Akcji Humanitarnej – specjalista zajmujący się pomocą z zakresu dostępu do wody, toalet i bezpiecznej higieny – był koordynatorem działań klastra WASH w regionie Jonglei. Regionalny klaster WASH jest częścią mechanizmu koordynacji ONZ, który ma na celu zwiększyć efektywność i współpracę podmiotów zapewniających pomoc w regionie.

Pomoc otrzymało:
22 602 osoby
w tym 6 444 kobiety

Lokalizacja:
stany Jonglei

Źródło finansowania:
wpłaty darczyńców
indywidualnych,
1% podatku,
Zygmunt Mandela,
Dornwell, biegacze
charytatywni #BiegamDobrze,
miasto Jaworzno,
Electrolux Poland Sp. z o.o.

Zbudowaliśmy 6 studni.

Pomoc otrzymało:
525 osób
w tym 200 kobiet

Lokalizacja:
stany Bor i Jonglei

Źródło finansowania:
Electrolux Poland Sp. z o.o.

Zbudowaliśmy 3 szeregi latryn podzielonych według płci. Założyliśmy szkolne kluby zdrowia, przeszkoliliśmy nauczycieli i dyrekcje szkół. Poprawiliśmy warunki w bursach dla dziewczynek. Zainstalowaliśmy system gromadzenia wody deszczowej.

Pomoc otrzymało:
63 309 osób

Lokalizacja:
stany Wau i Bahr
el Ghazal Zachodni

Źródło finansowania:
GIZ

Przeprowadziliśmy szkolenie z technik rolniczych i systemu irygacji do uprawy warzyw oraz rybołówstwa. Zorganizowaliśmy szkolenie z czyszczenia kanistrów do noszenia wody oraz kampanię promocji higieny. Rozdystrybuowaliśmy vouchery na mydło dla rodzin zagrożonych niedożywieniem. Przeprowadziliśmy szkolenie z właściwego odżywiania dla osób indywidualnych, lokalnych społeczności i instytucji publicznych.

Nasi partnerzy strategiczni w Sudanie Południowym

Partnerzy korporacyjni

Zostań Partnerem Polskiej Akcji Humanitarnej

Dołącz do grona Partnerów i wspieraj naszą działalność międzynarodową i krajową

Mapa

Poznają naszą działalność w innych regionach świata

Kliknij w kraj by poznać szczegóły

Typy wyświetlanych danych

W tych krajach prowadzimy pomoc stałą lub działania ratunkowe

Pomoc humanitarna

Ukraina

W 2019 roku koncentrowaliśmy się głównie na zapewnianiu opieki dla lokalnej ludności poprzez wsparcie psychospołeczne oraz wspomaganiu lokalnych instytucji w budowaniu profesjonalnego zaplecza wspierającego mieszkańców regionu. Zapewniliśmy także pomoc finansową dla najbardziej potrzebujących, pomoc sanitarną w instytucjach publicznych oraz wsparcie produkcji rolnej na małą skalę.

Priorytetem naszych działań we wschodniej Ukrainie była pomoc grupom pozostającym w szczególnie trudnej sytuacji – seniorom i seniorkom, dzieciom, jak i osobom wymagającym dodatkowej opieki ze względu na niepełnosprawności.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Syria

W 2019 roku naszym priorytetem było sfinalizowanie programu pomocowego w północno-zachodniej części kraju. Nasze działania koncentrowały się na sektorze wodno-sanitarnym – sesjach edukacyjnych dotyczących dbania o higienę przy niewielkich zasobach wody, poprawie zarządzania odpadami, transporcie wody, dystrybucji cystern z wodą, naprawie systemów wodno-kanalizacyjnych, dystrybucji zestawów higienicznych.

Program wodno-sanitarny PAH był blisko powiązany także z innymi sektorami, takimi jak opieka zdrowotna, edukacja czy ochrona osób najbardziej zagrożonych, dlatego wśród jego efektów znalazły się też: naprawa latryn szkolnych oraz wybudowanie spalarni odpadów medycznych i toalet dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc natychmiastowa

Kolumbia/Wenezuela

Od prawie dekady Wenezuela zmaga się z tragicznym w skutkach kryzysem gospodarczym. Sytuację pogarsza bardzo niestabilna sytuacja polityczna. Hiperinflacja doprowadziła do upadku firm, dramatycznego wzrostu bezrobocia, przerw w dostawie wody i elektryczności, a także chronicznego niedoboru żywności i leków.

Obecnie 94 procent mieszkańców kraju żyje w ubóstwie. Ponad 10 procent – 3,4 miliona osób – uciekło za granicę, głównie do sąsiedniej Kolumbii. I właśnie tam, w miejscach, do których dotarli wenezuelscy uchodźcy, a także na pograniczu kolumbijsko-wenezuelskim, PAH świadczyła w 2019 roku natychmiastową pomoc humanitarną. Przede wszystkim przeprowadziliśmy dystrybucję wody, ciepłych posiłków, artykułów higienicznych i koców.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Jemen/Dżibuti

Pierwszą odpowiedzią PAH na kryzys humanitarny w Jemenie była pomoc uchodźcom jemeńskim w obozie Markazi w Dżibuti. Nasza stacjonarna misja w Jemenie powstała w lipcu 2019 roku w Adenie. Skoncentrowaliśmy się na zintegrowanej pomocy w sektorach wodno-sanitarnym i zdrowotnym, tak aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób. Zapewniliśmy dostęp do czystej wody, wybudowaliśmy i przeprowadziliśmy naprawę latryn oraz instalacji wodno-ściekowej, przeprowadziliśmy kampanie promujące higienę, zapewniliśmy wsparcie medyczne.

Pracowaliśmy z lokalną społecznością, ośrodkami zdrowia i szkołami. W szkole podstawowej w prowincji Lahj, położonej wzdłuż linii frontu w strefie dotkniętej głodem, pomagaliśmy ludziom, którzy mierzą się ze skutkami konfliktu zbrojnego. Nasz projekt naprawy instalacji wodno-ściekowej w Adenie został uznany za jedną z najbardziej zaawansowanych interwencji wśród międzynarodowych organizacji pozarządowych działających w tym mieście. Według inżynierów instalacja powinna dobrze służyć mieszkańcom przez kolejne 60 lat.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Sudan Południowy

W Sudanie Południowym działamy w wielu regionach, zapewniając pomoc z zakresu dostępu do wody, żywności, edukacji, schronienia i opieki. Dzięki podejściu międzysektorowemu nasze działania są bardziej skuteczne, a nasza pomoc ma także charakter długofalowy.

Z myślą o dzieciach w 2019 roku rozwinęliśmy programy edukacyjne oraz zbudowaliśmy latryny i punkty wodne zbudowaliśmy latryny i punkty wodne w szkołach, a także zorganizowaliśmy tymczasowe przestrzenie do nauki w miejscach, gdzie dostęp do infrastruktury szkolnej był ograniczony. We wszystkich naszych projektach rozszerzyliśmy spektrum dostępnej pomocy dla najbardziej potrzebujących osób. Ponadto uwzględniliśmy w nich specjalny program pomocy dla kobiet, które doświadczają przemocy ze względu na płeć, a także usprawniliśmy dostęp do wsparcia psychospołecznego, ponieważ pomoc psychologiczna jest kluczowa w leczeniu stresu pourazowego, często będącego konsekwencją przemocy

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna i rozwojowa

Kenia

W Kenii rozszerzyliśmy nasz program kompleksowego zmniejszania zagrożenia katastrofami naturalnymi oraz tworzenia miejsc pracy przyjaznych dla środowiska. Zwiększyliśmy liczbę grup samopomocowych i rolników uczestniczących w naszych przedsięwzięciach, dzięki czemu jeszcze więcej mieszkańców hrabstw Makueni, Machakos, Kitui mogła poprawić jakość swojego życia bez negatywnych skutków dla środowiska naturalnego.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Irak

W 2019 roku rozszerzyliśmy nasz program pomocowy w sektorze wodno-sanitarnym (WASH). Dokonaliśmy licznych napraw infrastruktury wodno-sanitarnej, przeprowadziliśmy sesje edukacyjne o higienie, zadbaliśmy o poprawę dostępu do wody w szkołach. Nasze działania skoncentrowaliśmy głównie w prowincji Niniwa, przede wszystkim w mieście Mosul, gdzie szybko staliśmy się jedną z wiodących organizacji zajmujących się naprawą systemów wodnych. Potwierdził to również fakt, że pracownik PAH został współkoordynatorem klastra wodno-sanitarnego w prowincji Niniwa, co pozwoliło nam dzielić się naszą ekspertyzą i kompetencjami z innymi podmiotami w regionie.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Somalia

W minionym roku w Somalii kluczowe były dla nas działania odpowiadające na pogłębiający się kryzys klimatyczny oraz pomagające zapewnić dostęp do wody. Rozwijaliśmy m.in. projekty związane z tzw. redukcją ryzyka katastrof (ang. Disaster Risk Reduction – DRR), aby wzmocnić przygotowanie lokalnych społeczności do reagowania na skutki coraz częstszego występowania klęsk żywiołowych, takich jak susze i powodzie.

Znaczącym docenieniem naszej dotychczasowej pracy w Somalii był wybór PAH na ogólnokrajowego współkoordynatora programu wodno-sanitarnego (WASH), co pozwoliło nam przełożyć naszą ekspertyzę i kompetencje nie tylko na dalsze działania własne w Somalii, ale też na krajową koordynację pomocy w tym zakresie.

Poznaj szczegóły naszych działań

Mapa

Użyj palca by poruszać się po mapie

Ukraina
Syria
Kolumbia/Wenezuela
Jemen/Dżibuti
Sudan Południowy
Kenia
Irak
Somalia
Polska

Pobierz pełny raport w formacie PDF

Zapraszamy wszystkich Państwa do zapoznania się ze wszystkimi szczegółami naszej działalności. W raporcie za rok 2019 znajdą Państwo informacje o naszych działaniach, dokładne statystyki i zestawienia oraz dane finansowe.

Raport jest doskonałym źródłem informacji na temat działalności PAH, jak również wsparcia, jakie płynie od darczyńców biznesowych, indywidualnych i instytucjonalnych. Zapraszamy do lektury!

Pobierz raport