Grecja
Ukraina
Syria
Jemen
Sudan Południowy
Kenia
Irak
Somalia
Liban
Polska
Grecja
Liban

Pomagamy w Sudanie Południowym od 2011 roku. W 2020 roku udało nam się dotrzeć z pomocą do 233 777 osób. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszych działań.

 • Populacja:
  11,2 MLN

 • Osoby potrzebujące pomocy humanitarnej:
  7,5 MLN

 • Pomagamy od:
  2006 roku

 • Osoby wewnętrznie przemieszczone:
  1,3 MLN

 • Koszt pomocy w 2020 roku:
  14 655 491 PLN

 • W 2020 roku dotarliśmy z pomocą do:
  233 777 osób

W Sudanie Południowym działamy w wielu regionach, zapewniając pomoc z zakresu dostępu do wody, żywności, edukacji, schronienia i opieki. Dzięki podejściu międzysektorowemu nasze działania są bardziej skuteczne, a nasza pomoc ma także charakter długofalowy.

W 2020 roku rozwinęliśmy programy edukacyjne promujące między innymi higienę w szkołach. Zbudowaliśmy latryny i punkty wodne w szkołach. Wyremontowaliśmy i zbudowaliśmy toalety i punkty mycia rąk, zapewniając tym samym dziewczynkom dostęp do bieżącej wody i możliwość uczestniczenia w lekcjach również w czasie menstruacji. Zbudowaliśmy kuchnię i jadalnię, by zapewnić zdrowe posiłki dla uczniów, zainstalowaliśmy panele słoneczne, by szkoła była samowystarczalna w dostępie do energii elektrycznej. Założyliśmy szkolny ogród i przeprowadzaliśmy warsztaty rolnicze i kursy krawiectwa, stolarstwa, budownictwa.

We wszystkich naszych projektach rozszerzyliśmy spektrum dostępnej pomocy dla najbardziej potrzebujących osób. Pracowaliśmy nad zwiększeniem i koordynacją dostępu do ratujących życie artykułów nieżywnościowych i bezpiecznego schronienia dla osób wewnętrznie przemieszczonych w trudno dostępnych regionach Sudanu Południowego.

Jak pomagaliśmy w Sudanie Południowym w 2020 roku?

Dostęp do żywności

 • Dystrybuowaliśmy paczki żywnościowe
 • Dostarczaliśmy zestawy irygacyjne, narzędzia i nasiona
 • Zbudowaliśmy kuchnię i jadalnię w jednej ze szkół średnich
 • Wyposażyliśmy gospodarstwa w zestawy do połowu ryb
 • Utworzyliśmy szkoły rolnicze

Dostęp do wody

 • Wierciliśmy i naprawialiśmy studnie
 • Budowaliśmy punkty poboru wody
 • Zapewnialiśmy szkołom usługi wodno-sanitarne
 • Dystrybuowaliśmy pakiety higieniczne
 • Zapewnialiśmy dostęp do bezpiecznych sanitariatów
 • Zarządzaliśmy odpadami
 • Przeprowadzaliśmy szkolenia na temat higieny

Schronienie i pomoc nieżywnościowa

 • Prowadziliśmy szkolenia i kursy
 • Instalowaliśmy panele słoneczne w celu zapewnienia samowystarczalności działania szkół
 • Udzielaliśmy wsparcia finansowego
 • Dostarczaliśmy najpotrzebniejsze artykuły

Ochrona prawna i psychospołeczna

 • Zapewnialiśmy szkołom materiały naukowe i wsparcie psychospołeczne
 • Przeciwdziałaliśmy przemocy wobec grup wrażliwych

Szczegóły naszych projektów w Sudanie Południowym w 2020 roku

Pomoc otrzymało:
67 170 osób

Lokalizacja:
cały kraj

Źródło finansowania:
ECHO

Zakończyliśmy roczny projekt przygotowujący lokalne społeczności na przyszłe sytuacje kryzysowe poprzez wykorzystanie zasobów awaryjnych i logistycznych do reagowania na kryzysy humanitarne w całym kraju. Działania polegały na zapewnianiu dostępu do wody i urządzeń sanitarnych oraz szkoleniach z zakresu prawidłowej higieny, zarządzania zasobami wodnymi dla mechaników i lokalnej społeczności oraz promotorów higieny. W wypadku nagłych kryzysów, udzielaliśmy pomocy nieżywnościowej i zapewnialiśmy dostęp do bezpiecznego schronienia.

Pomoc otrzymało:
525 osób

Lokalizacja:
Bor, stan Jongle

Źródło finansowania:
Electrolux

Dzięki wsparciu firmy Electrolux, polepszyliśmy warunki pracy i nauki w szkole średniej Green Belt Academy. Wyremontowaliśmy i zbudowaliśmy toalety i punkty mycia rąk, zapewniając tym samym dziewczynkom dostęp do bieżącej wody i możliwość uczestniczenia w lekcjach również w czasie menstruacji. Zbudowaliśmy kuchnię i jadalnię, by zapewnić zdrowe posiłki dla uczniów, zainstalowaliśmy panele słoneczne, by szkoła była samowystarczalna w dostępie do energii elektrycznej. Założyliśmy szkolny ogród i przeprowadzaliśmy warsztaty rolnicze i kursy krawiectwa, stolarstwa, budownictwa. Prowadziliśmy szkolenia z zakresu higieny i zapobiegania chorobom przenoszonym przez brudną wodę.

Pomoc otrzymało:
5 664 osoby

Lokalizacja:
Kajo Keji i Koch Centralna Equatoria, Unity

Źródło finansowania:
Common Humanitarian Fund (UN OCHA)

W ramach tego projektu skupialiśmy się na aspektach edukacyjnych, które promowały higienę w szkołach. Uczniowie i nauczyciele rozpowszechniali wiedzę dotyczącą zagrożeń wynikających ze spożywania brudnej wody. W miejscach publicznych umieszczaliśmy materiały edukacyjne, ale też zapewniliśmy dostęp do bezpiecznych źródeł wody przy szkołach, z których mogą korzystać mieszkańcy lokalnych społeczności poza godzinami pracy placówek.

Pomoc otrzymało:
5 184 osoby

Lokalizacja:
stany Unity, Central Equatoria i Jonglei oraz hrabstwa Bor South i Kajo-Keji

Źródło finansowania:
UNOCHA

Pracowaliśmy nad zwiększeniem i koordynacją dostępu do ratujących życie artykułów nieżywnościowych i bezpiecznego schronienia dla osób wewnętrznie przemieszczonych w trudno dostępnych regionach Sudanu Południowego. Udzielaliśmy też wsparcia finansowego.

Pomoc otrzymało:
2 079 osób

Lokalizacja:
Bor, stan Jonglei

Źródło finansowania:
Common Humanitarian Fund (UN OCHA)

Dokonaliśmy napraw ujęć wodnych, toalet i punktów mycia rąk. Przeprowadziliśmy szkolenia dla mechaników i promotorów higieny odpowiedzialnych za promocję higieny w szkołach i w lokalnych społecznościach. Dystrybuowaliśmy zestawy higieniczne, mydło oraz zestawy do higieny menstruacyjnej dla kobiet.

Pomoc otrzymało:
16 196 osób

Lokalizacja:
Wau, Zachodnie Bahr el Ghaza

Źródło finansowania:
Common Humanitarian Fund (UN OCHA)

W celu rozwojowego i długofalowego wsparcia produkcji żywności, dostarczaliśmy narzędzia do uprawy roli, nasiona warzyw i zbóż oraz systemy irygacyjne. Gospodarstwa utrzymujące się z rybołówstwa wsparliśmy zestawami do połowu. Prowadziliśmy kampanie promocji higieny i prawidłowego żywienia.

Pomoc otrzymało:
45 038 osób

Lokalizacja:
stan Jonglei

Źródło finansowania:
UN OCHA

Mobilne zespoły dystrybuowały niezbędne artykuły: koce, zestawy kuchenne, moskitiery, maty do spania, wiadra, kanistry, sprzęt do uzdatniania wody. Odbudowaliśmy i naprawiliśmy ujęcia wodne i sanitariaty. Przeszkoliliśmy mechaników i promotorów higieny informujących o zagrożeniach związanych z używaniem brudnej wody. W zakresie pomocy psychospołecznej przeprowadziliśmy szkolenia z bezpieczeństwa i zagrożeń związanych z przemocą ze względu na płeć.

Pomoc otrzymało:
13 304 osoby

Lokalizacja:
Jur River, Zachodnie Bahr el Ghaza

Źródło finansowania:
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

Wybraliśmy bezpieczne i dostępne dla wszystkich punkty dystrybucji i wsparcia. Zapewniliśmy nasiona, narzędzia rolnicze i do połowu ryb. Ponieważ duży odsetek osób wewnętrznie przemieszczonych (ang. IDPs) to kobiety, kładliśmy szczególny nacisk na to, aby pakiety i szkolenia docierały również do nich. Utworzyliśmy szkoły rolnicze propagujące dobre praktyki, m. in.: odpowiedniego przygotowania gruntów pod uprawę zbóż, sadzenia roślin, walki ze szkodnikami, czy wykorzystywania systemów nawadniających. Zorganizowaliśmy też grupowe szkolenia na temat odpowiedzialnego połowu ryb.

Pomoc otrzymało:
38 828 osób

Lokalizacja:
Adior i Malek, hrabstwo Yirol East, Lakes State

Źródło finansowania:
USAID, fundusze otrzymała Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IMO/RRF), PAH była jej partnerem wdrożeniowym

Udzieliliśmy pomocy w dostępie do infrastruktury wodno-sanitarnej. Odnowiliśmy 31 studni, przeprowadziliśmy szkolenia z zakresu higieny i zapewniliśmy dostęp do bezpiecznych sanitariatów.

Pomoc otrzymało:
11 666 osób

Lokalizacja:
hrabstwo Yirol East, Lakes State

Źródło finansowania:
UN OCHA 

Wybudowaliśmy i wyremontowaliśmy wodociągi w gminach oraz urządzenia sanitarne w domach. Promowaliśmy higienę wśród społeczności lokalnych, uzdatnialiśmy wodę, dystrybuowaliśmy pakiety z pomocą rzeczową (pakiety menstruacyjne). Przeprowadzaliśmy również audyty bezpieczeństwa.

Pomoc otrzymały:
31 954 osoby

Lokalizacja:
Bor South, Akobo

Źródło finansowania:
UN OCHA, partnerzy: HAA, CMD

Świadczyliśmy statyczną i mobilną pomoc zdrowotną, podstawową opiekę zdrowotną w nagłych wypadkach, badania epidemiologiczne, monitoring występujących chorób i szkolenia pracowników służby zdrowia; prowadziliśmy badania pod kątem niedożywienia i jego leczenia wśród dzieci w wieku 6-59 miesięcy; dystrybucję nasion; budowę i remonty punktów ujęcia wody i sanitariatów; dystrybucję pakietów menstruacyjnych, szkolenia z zakresu higieny; zapewniamy pomoc psychospołeczną, monitorujemy przypadki przemocy, podnosimy wiedzę lokalnej społeczności nt. instytucji udzielających pomocy ofiarom przemocy.

Pomoc otrzymały:
4 384 osoby

Lokalizacja:
Bor South, stan Jonglei

Źródło finansowania:
UN OCHA, partner: CMD

 

Tworzyliśmy nowe tymczasowe przestrzenie do nauki, zapewnialiśmy materiały edukacyjne i rekreacyjne dla dzieci dotkniętych kryzysem, szkoliliśmy nauczycieli by poprawić jakość nauczania; zapewnialiśmy wsparcie psychospołeczne, mechanizmy zgłaszania skarg, promowaliśmy postawy równościowe, zwłaszcza w zakresie równości płci.

Pomoc otrzymało:
10 555 osób

Lokalizacja:
Bor South, stan Jonglei

Źródło finansowania:
UN OCHA

Działania obejmowały m.in. tworzenie lokalnych struktur koordynacyjnych, ustanowienie mechanizmów komunikacji i monitorowania, prowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje, tworzenie mechanizmów zgłaszania skarg dla ofiar przemocy.

Pomoc otrzymało:
728 osób

Lokalizacja:
Bor, stan Jonglei

Źródło finansowania:
PAH

Projekt dotyczył poprawy warunków wodno-sanitarnych dla osób które znalazły schronienie w specjalnej jednostce ochronnej (‘special protection unit’). Przeprowadziliśmy tam remont panelu słonecznego napędzającego mechanizm punktu ujęcia wody, zapewniającego dostęp do wody 5100 mieszkańcom ośrodka.

Pomoc otrzymało:
28 003 osoby

Lokalizacja:
Bor, stan Jonglei

Źródło finansowania:
USAID, fundusze otrzymała Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IMO/RRF), PAH była jej partnerem wdrożeniowym

Przeprowadziliśmy remonty studni, szkolenia dla przedstawicieli lokalnych społeczności z zakresu eksploatacji i napraw studni oraz dbania o higienę. Dostarczyliśmy też środki higieniczne.

Pomoc otrzymało:
14 166 osób

Lokalizacja:
hrabstwa Juba (Mangalla) i Awerial

Źródło finansowania:
UN OCHA 

Dostarczaliśmy podstawową, ratującą życie pomoc nieżywnościową i materiały do budowy schronienia.

Nasi partnerzy strategiczni w Sudanie Południowym

Partnerzy korporacyjni

Zostań Partnerem Polskiej Akcji Humanitarnej

Dołącz do grona Partnerów i wspieraj naszą działalność międzynarodową i krajową

Mapa

Poznają naszą działalność w innych regionach świata

Kliknij w kraj, by poznać szczegóły

Typy wyświetlanych danych

W tych krajach prowadzimy pomoc stałą lub działania ratunkowe

Pomoc humanitarna

Grecja

PAH zaniepokoiła dramatyczna sytuacja uchodźców przebywających w obozach i postanowiła działać, zanim pandemia dotrze do obozu i zagrozi zdrowiu i życiu osób tam przebywających. Za pośrednictwem partnerów lokalnych PAH stworzyła punkty do mycia rąk, dostarczała artykuły higieniczne, a także przyczyniła się do odpowiedniego zarządzania odpadami nie tylko w obozie Moria na Lesbos, ale także w innych obozach, między innymi w odizolowanym obozie na wyspie Samos

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Ukraina

W 2020 roku koncentrowaliśmy się głównie na zapewnianiu lokalnej ludności wsparcia psychospołecznego oraz wspomaganiu lokalnych instytucji w budowaniu profesjonalnego zaplecza wspierającego mieszkańców regionu. Osobom najbardziej wrażliwym, zamieszkującym obszar linii kontaktowej, zapewniliśmy indywidualne i grupowe sesje psychosocjalne oraz indywidualną opiekę w domu, zorganizowaliśmy grupy samopomocowe, wydarzenia kulturalne i dystrybuowaliśmy drobny sprzęt rehabilitacyjny. Nieśliśmy pomoc i ochronę ofiarom min lądowych, w szczególności dzieciom i ich opiekunom, a także działaliśmy na rzecz ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19 poprzez dostarczanie pakietów higienicznych i materiałów edukacyjnych.

 

 

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Syria

W 2020 roku nasze działania koncentrowały się na zapewnieniu niezbędnej pomocy osobom wewnętrznie przemieszczonym w regionie Marrat-Tamasrin. Przebudowaliśmy ośrodek dla uchodźców, który jest teraz w stanie przyjąć nawet 16 tys. osób w ciągu 72 h. Zapewnialiśmy żywność oraz wyposażenie niezbędne do przygotowywania ciepłych posiłków.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Jemen

Pierwszą odpowiedzią PAH na kryzys humanitarny w Jemenie była pomoc uchodźcom jemeńskim w obozie Markazi w Dżibuti. Nasza stacjonarna misja w Jemenie powstała w lipcu 2019 roku w Adenie. Skoncentrowaliśmy się na zintegrowanej pomocy w sektorach wodno-sanitarnym i zdrowotnym, tak aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób. Zapewniliśmy dostęp do czystej wody, wybudowaliśmy i przeprowadziliśmy naprawę latryn oraz instalacji wodno-ściekowej, przeprowadziliśmy kampanie promujące higienę, zapewniliśmy wsparcie medyczne.

Pracowaliśmy z lokalną społecznością, ośrodkami zdrowia i szkołami. Nasz projekt naprawy instalacji wodno-ściekowej w Adenie został uznany za jedną z najbardziej zaawansowanych interwencji wśród międzynarodowych organizacji pozarządowych działających w tym mieście. Według inżynierów instalacja powinna dobrze służyć mieszkańcom przez kolejne 60 lat.

W roku 2020 działania PAH koncentrowały się wokół zapewnienia dostępu do czystej wody, podstawowej opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb kobiet i dzieci oraz przeciwdziałania COVID-19.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Sudan Południowy

W Sudanie Południowym działamy w wielu regionach, zapewniając pomoc z zakresu dostępu do wody, żywności, edukacji, schronienia i opieki. Dzięki podejściu międzysektorowemu nasze działania są bardziej skuteczne, a nasza pomoc ma także charakter długofalowy.

W 2020 roku rozwinęliśmy programy edukacyjne promujące między innymi higienę w szkołach. Zbudowaliśmy latryny i punkty wodne w szkołach. Wyremontowaliśmy i zbudowaliśmy toalety i punkty mycia rąk, zapewniając tym samym dziewczynkom dostęp do bieżącej wody i możliwość uczestniczenia w lekcjach również w czasie menstruacji. Zbudowaliśmy kuchnię i jadalnię, by zapewnić zdrowe posiłki dla uczniów, zainstalowaliśmy panele słoneczne, by szkoła była samowystarczalna w dostępie do energii elektrycznej. Założyliśmy szkolny ogród i przeprowadzaliśmy warsztaty rolnicze i kursy krawiectwa, stolarstwa, budownictwa.

We wszystkich naszych projektach rozszerzyliśmy spektrum dostępnej pomocy dla najbardziej potrzebujących osób. Pracowaliśmy nad zwiększeniem i koordynacją dostępu do ratujących życie artykułów nieżywnościowych i bezpiecznego schronienia dla osób wewnętrznie przemieszczonych w trudno dostępnych regionach Sudanu Południowego.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna i rozwojowa

Kenia

W Kenii koncentrujemy się głównie na pomocy rozwojowej. Realizowaliśmy tam projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Jego celem było zwiększenie dostępu do wody, polepszenie warunków sanitarnych oraz podniesienie świadomości na temat przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian atmosferycznych.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Irak

W 2020 roku rozszerzyliśmy nasz program pomocowy w sektorze wodno-sanitarnym (WASH). Zakończyliśmy dwuletnie działania mające na celu wzmocnienie sektora wodno-sanitarnego w prowincjach Salah Al Din i Niniwa w północnym Iraku. Naprawiliśmy infrastrukturę wodno-sanitarną w 8 szkołach, zapewniliśmy także bezpieczne źródła wody pitnej. Przeszkoliliśmy miejscowe komitety wodne oraz 10 pracowników lokalnych władz w utrzymaniu i naprawie sieci wody pitnej. Prowadziliśmy działania edukacyjne na temat higieny, a także ochrony przed COVID-19. Nasze działania skoncentrowaliśmy głównie w prowincjach Niniwa i Dahuk.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Somalia

W minionym roku w Somalii kluczowe były dla nas działania prowadzące do zwiększenia dostępu do wody i higieny osobistej. Realizowaliśmy projekty między innymi w obozach dla osób wewnętrznie przemieszczonych, w szkołach i na terenach wiejskich. Budowaliśmy ujęcia wody, latryny, a także zarządzaliśmy odpadami i dystrybuowaliśmy pakiety higieniczne. Duża część naszych działań skupiała się na minimalizowaniu skutków pandemii COVID-19 poprzez usprawnianie sieci wodno-sanitarnej i promowanie higieny.

 

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Liban

W odpowiedzi na kryzys ekonomiczny i pandemiczny PAH stworzyła wraz z organizacją lokalną ośrodek szkoleniowy, który zapewnił młodzieży i dorosłym bezpieczną przestrzeń do nauki, wsparcie psychospołeczne i pomoc w nabyciu zdolności do osiągnięcia pełnego potencjału.

W odpowiedzi na wybuch w porcie w Bejrucie PAH przywróciła i poprawiła w zrównoważony sposób warunki życia i zdolności społeczności dotkniętych wybuchem w centralnym regionie Libanu, w szczególności w Bejrucie i okolicach.

Poznaj szczegóły naszych działań

Mapa

Użyj palca by poruszać się po mapie

Grecja
Ukraina
Syria
Jemen
Sudan Południowy
Kenia
Irak
Somalia
Liban
Polska