Poznaj 22 powody dla wody i przekaż pomoc!WPŁAĆ

Na co dzień nie zastanawiamy się nad tym, jak ważna jest woda do utrzymania zdrowia, higieny, funkcjonowania domu, życia rodzinnego czy możliwości edukacji.  

Woda oznacza różne rzeczy dla różnych ludzi. 22. marca obchodzimy Światowy Dzień Wody. Z tej okazji, w ramach akcji 22 powody dla wody, opowiadamy o tym, co znaczy dla osób, którym wspólnie niesiemy pomoc. Który powód przemawia do Ciebie najbardziej? 

Zobacz specjalny materiał, który przygotowaliśmy z udziałem muzyków

Z okazji Dnia Wody razem z wyjątkowymi artystami przygotowaliśmy specjalny program! Opowiadamy o wodzie, ale bez statystyk, za to z konkretnymi przykładami i pokazaniem świata, w którym niedobory wody to codzienność setek milionów ludzi.

Ze swoich łazienek grają i śpiewają dla Was: Hania Rani, Skubas, Mamadou Diouf, Vienio, Jerz Igor!

nr 1 Aby nie chorować

Czystość i dostępność wody mają ogromny wpływ na jakość naszego życia, poziom higieny i zdrowie. Każdego dnia prawie 1000 dzieci na świecie umiera z powodu chorób biegunkowych. Są one bowiem związane ze skażeniem wody i złymi warunkami sanitarnymi, którym wspólnie jesteśmy w stanie zapobiegać. 

Warto zwrócić uwagę na przyczyny rozprzestrzeniania się chorób przenoszonych drogą wodną. Są to między innymi: 

  • Szkodliwe mikroorganizmy oraz skażenie wody przez bakterie, wirusy i pasożyty. W większości sytuacji do zakażenia dochodzi w przypadku dostania się do wody odchodów ludzkich lub zwierzęcych. 
  • Niebezpiecznie wysoki poziom azotanów, metali ciężkich, substancji chemicznych ze względu na skażenie przemysłowe lub nadmierne stosowanie środków chemicznych w rolnictwie. 

Wspólnie możemy zadbać nie tylko o dostępność wody, ale również o jej jakość. Razem jesteśmy w stanie zapewnić czystą wodę tysiącom osób rocznie. W jaki sposób? Poprzez wiercenie i remont studni, budowę zbiorników wodnych, a także dostarczanie wody za pomocą cystern. 

 Wesprzyj PAH i pomagaj z nami!

nr 2 Aby dbać o higienę w trakcie menstruacji

IFGO – Międzynarodowa Federacja do spraw Ginekologii i Położnictwa – zwraca uwagę na zagrożenie ubóstwem menstruacyjnym. Wiele kobiet i dziewczynek zmaga się z brakiem dostępu do podstawowych narzędzi radzenia sobie z higieną w trakcie menstruacji, takich jak dostęp do urządzeń sanitarnych, bieżącej wody i produktów do higieny intymnej. Dane z 2015 roku nie pozostawiają złudzeń – co najmniej 500 milionów kobiet i dziewczynek cierpi z powodu braku dostępu do bezpiecznego miejsca, gdzie mogą zadbać o swoją higienę w trakcie okresu. 

Problem ubóstwa menstruacyjnego prowadzi do opuszczania lekcji przez 130 milionów dziewczynek. Tylko 1 na 10 młodych kobiet na całym świecie może pozwolić sobie na comiesięczny wydatek, jakim są podpaski i tampony. Aż 12% kobiet wykorzystuje w trakcie menstruacji materiały niebezpieczne dla zdrowia, które są także niehigieniczne i nieefektywne. 

Razem możemy zadbać o dostęp do miejsc sanitarnych, bieżącej wody i podstawowych produktów higieny osobistej, niezbędnych w trakcie menstruacji dla milionów kobiet. 

Wesprzyj PAH i pomagaj z nami!

nr 3 Aby zrównoważyć skutki kryzysu klimatycznego

Zmiany klimatyczne mają ogromny wpływ na codzienne życie w krajach Globalnego Południa. Pora sucha i deszczowa z roku na rok stają się bardziej gwałtowne , a okresy ich występowania uległy znacznemu rozregulowaniu. Efektem jest niewystarczający czas na prowadzenie upraw. Jak wskazują eksperci ONZ, ekstremalne warunki pogodowe powodują, że ludzie mieszkający w krajach o niskich dochodach są co najmniej czterokrotnie bardziej narażeni na przesiedlenie, w porównaniu z mieszkańcami krajów bogatych. Taka sytuacja ma miejsce mimo tego, że mieszkańcy Globalnego Południa są w najmniejszym stopniu odpowiedzialni za zmiany klimatyczne. 

Szacuje się, że w 2019 roku aż 34 miliony osób na całym świecie było poważnie zagrożonych brakiem odpowiedniej ilości żywności ze względu na ekstremalne warunki klimatyczne. Doprowadziło to do wysiedlenia blisko 25 milionów ludzi  w 140 krajach. Według ONZ, w momencie spadku poziomu zaopatrzenia w wodę na danym obszarze poniżej 1700 m3 na osobę rocznie, ludność będzie narażona na stres wodny. Warto wiedzieć, że zasoby wodne Polski, w porównaniu z innymi krajami europejskimi są bardzo małe i mieszczą się w przedziale 1000 – 1700 m3 na rok na osobę. Są zatem porównywalne do zasobów takich krajów jak Egipt, Somalia, Etiopia, Nigeria czy Zimbabwe, ale dzięki rozwiniętej infrastrukturze wodnej w Polsce, odczuwalny niedobór wody obecnie nam nie zagraża, choć zważywszy na zasoby fizyczne sytuacja może się w przyszłości znacząco pogorszyć. Dla porównania, w Jemenie, w 2012 r.  ludność miała dostęp do 140 m3 wody na osobę, a trzy lata później dostępność ta zmalała do 86 m3. Niedobór wody na terytorium Jemenu spowodował załamanie się olnictwa, problemy gospodarcze, ogromny wzrost poziomu zachorowalności na malarię i cholerę, a także spotęgowanie kryzysu niedożywienia. 

Około 74% wszystkich katastrof naturalnych między 2001 a 2018 r. było związanych z wodą (susze, powodzie, gwałtowne i niszczycielskie ulewy). Powodzie i susze dotknęły w ciągu ostatnich 20 lat ponad 3 miliardy osób i spowodowały straty wyceniane na blisko 700 miliardów dolarów. 70% wszystkich ofiar śmiertelnych spowodowanych katastrofami naturalnymi stanowią ofiary powodzi i innych katastrof związanych z wodą lub jej brakiem.

Dlatego działania Polskiej Akcji Humanitarnej nie ograniczają się do pomocy humanitarnej i rozwojowej, ale realizujemy też projekty mające przeciwdziałać skutkom zmian klimatycznych. Poza dostarczaniem wody cysternami, instalowaniem zbiorników wodnych i wierceniem studni głębinowych, wraz z lokalnymi społecznościami budujemy tamy piaskowe pozwalające na gromadzenie wody w porze deszczowej, aby mogła być wykorzystywana w porze suchej. W 2020 roku takie projekty realizowaliśmy na naszej misji w Kenii. 

Wesprzyj PAH i pomagaj z nami!

nr 4 Aby móc pracować i wyżywić rodzinę

Brak stałego dostępu do wody to jedna z podstawowych barier w  rozwoju rolnictwa, przemysłu i innych gałęzi gospodarki, a także w funkcjonowaniu gospodarstw domowych. Dostęp do wody umożliwia poszczególnym rodzinom i lokalnym społecznościom uprawę pól i przydomowych ogródków na własne potrzeby, a także na sprzedaż  wyprodukowanych nadwyżek i zapewnienie sobie w ten sposób środków na utrzymanie rodziny. Inną formą zarobkowania  związaną z infrastrukturą wodną jest jej budowa i utrzymanie. Polska Akcja Humanitarna nie tylko buduje systemy wodno-sanitarne, ale też  szkoli lokalnych  mechaników urządzeń  wodnych, którzy dbają o prawidłowe funkcjonowanie instalacji, przeprowadzają konieczne konserwacje i naprawy. Daje to możliwość długoterminowego funkcjonowania urządzeń i zatrudnienia dla lokalnych specjalistów. 

Wraz z nami możesz zadbać o stały dostęp w pobliżu miejsca zamieszkania do zbiorników wodnych dla najbardziej potrzebujących. W ten sposób dasz im szansę na pracę i możliwość wyżywienia swojej rodziny. 

Wesprzyj PAH i pomagaj z nami!

nr 5 Aby zawsze była blisko domu

Według danych ONZ  2 miliardy 200 milionów osób na świecie nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej, tzn. wody dostępnej stale, na terenie własnej posesji i wolnej od zanieczyszczeń.

785 milionów z tych osób nie ma dostępu do czystej wody nawet w podstawowym zakresie, co oznacza, że do najbliższego ujęcia bezpiecznej wody pitnej muszą iść ponad 30 min w jedną stronę lub czerpać wodę z niezabezpieczonych źródeł, co jest ogromnym zagrożeniem dla zdrowia.

Duża odległość, dzieląca najbliższy zbiornik z bezpieczną wodą pitną od miejsca zamieszkania, to nie tylko uciążliwość, ale też szereg poważnych zagrożeń. W 80% domów nieposiadających bezpośredniego dostępu do wody za jej codzienne dostarczenie odpowiedzialne są kobiety i dziewczynki. To pozbawia je nie tylko możliwości zdobycia wykształcenia, ale też zarobkowania, co pogłębia obecne  nierówności ze względu na płeć. Ponadto oddalone od domu i obciążone ciężkimi kanistrami kobiety i dziewczynki są szczególnie narażone na przemoc, wymuszenia lub napaść seksualną. 

Nam, mieszkańcom Globalnej Północy, być może trudno sobie wyobrazić, że ugaszenie pragnienia lub ugotowanie obiadu staje się jest często okupione tak ogromnym ryzykiem i cierpieniem, ale nadal dla zbyt wielu osób żyjących w krajach Globalnego Południa jest to nadal codzienność.

Zapewnij wraz z nami wodę pitną w pobliżu domu tysiącom osób, które nie mają dostępu do tego podstawowego dobra i prawa każdego człowieka. Wesprzyj z nami budowę i remont studni oraz innych zbiorników wodnych. 

 Wesprzyj PAH i pomagaj z nami!

nr 6 Aby chodzić do szkoły

Według szacunkowych danych UNESCO ok. 14-16% populacji świata, czyli ok. 760 milionów ludzi nie umie czytać ani pisać. Problem ten dotyka głównie mieszkańców Globalnego Południa: w Afryce Subsaharyjskiej ten odsetek wynosi 41%, w Azji Południowo-Zachodniej – 37%, a na Bliskim Wschodzie i w Afryce północnej – 23%. Dwie trzecie analfabetów na świecie to kobiety i dziewczynki. Czas, który powinien być  zarezerwowany na naukę przeznaczają na  wędrówkę po wodę pitną, przygotowywanie posiłków czy opiekę nad dziećmi i rodzeństwem.

Tymczasem edukacja to klucz do lepszego życia, możliwość spełnienia swoich marzeń o przełamaniu cyklu ubóstwa i szansa na rozwój dla całych społeczności i państw. Niestety chodzenie do szkoły jest utrudnione nie tylko ze względu na konieczność wielogodzinnych, pieszych wędrówek po wodę. Spożywanie zanieczyszczonej wody doprowadza do zarażenia się przez dzieci chorobami biegunkowymi, które zagrażają zdrowiu i życiu. Brak dostępu do wody i toalet w szkołach jest też powodem opuszczania zajęć przez dziewczynki w wieku dojrzewania, szczególnie w okresie menstruacji. To powoduje zaległości w nauce i przyczynia się do utrwalania panujących nierówności ze względu na płeć. Dzieci pozbawione dostępu do wody mają też problemy z koncentracją w czasie lekcji.

Twoja pomoc jest nieocenionym darem, który pozwoli na zapewnienie dostępu do czystej wody i odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych w szkołach, a tym samym do poprawy szans edukacyjnych milionów dzieci na świecie. . 

Wesprzyj PAH i pomagaj z nami!

nr 7 Aby zawsze można było się napić

Według danych z 2017 roku blisko 2,2 miliarda ludzi na świecie zmaga się z brakiem lub znacznym ograniczeniem dostępu do wody pitnej. Zdaniem ONZ w ciągu najbliższej dekady dostępność czystej i bezpiecznej wody może spaść aż o 40%. Do roku 2050 światowe zapotrzebowanie na wodę wzrośnie dwukrotnie, a co drugi człowiek na świecie może być zagrożony jej deficytem. Problem ten nie jest związany wyłącznie z krajami Globalnego Południa. Szacuje się, że nawet 100 milionów Europejczyków cierpi ze względu na brak dostępu do wystarczającej ilości wody pitnej. 

Tymczasowy brak dostępu do czystej i bezpiecznej wody staje się obecnie problemem dla miejsc, gdzie do tej pory było jej pod dostatkiem. Każdy dzień jest związany z pragnieniem, które zmusza do picia zanieczyszczonej wody i  śmiercią prawie 1000 dzieci na świecie poniżej 5. roku z powodu biegunki i innych chorób, które wywołują spożywanie zanieczyszczonej wody i brak odpowiednich warunków sanitarnych. 

Wspólnie jesteśmy w stanie zapewnić dostęp do wody pitnej i zbudowanie infrastruktury sanitarnej dla milionów osób, co doprowadzi do ocalenia życia wielu dzieci. 

Wesprzyj PAH i pomagaj z nami!

nr 8 Aby móc prać ubrania

Systematyczne dbanie o higienę osobistą i noszenie czystych ubrań oraz bielizny to podstawowa potrzeba każdego człowieka. Brudna odzież, ręczniki i pościel są siedliskiem bakterii i pasożytów, więc możliwość ich regularnego prania jest niezbędna dla zdrowia. Jest też niezwykle ważna dla dobrego samopoczucia – czystość i schludny wygląd są powszechnie szanowane, a w społecznościach pozbawionych łatwego dostępu do wody, uważane są wręcz za oznakę statusu społecznego. 

W krajach Globalnego Południa wiele kobiet zajmuje się praniem ubrań dla innych członków swojej społeczności, w ten sposób utrzymując rodzinę. Jeśli w okolicy nie ma studni, a woda jest czerpana ze źródeł powierzchniowych, takich jak rzeki, jeziora czy rozlewiska, w których prana jest także bielizna, dochodzi do zanieczyszczenia tych źródeł.

Dlatego budowa bezpiecznych i dostępnych ujęć wody przyczynia się zarówno do ochrony zdrowia i  życia, jak i poczucia godności, umożliwiając spełnianie podstawowych potrzeb higienicznych wielu milionom ludzi na całym świecie. 

Wesprzyj PAH i pomagaj z nami!

nr 9 Aby toalety były dostępne dla wszystkich

Dostęp do toalety we własnym domu lub w jego pobliżu wciąż może pozostawać w sferze marzeń, zwłaszcza w krajach Globalnego Południa. Według raportu Sekretarza Generalnego ONZ z 2020 roku na temat realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, w 2017 roku 4,2 miliarda ludzi na świecie nie miało dostępu do spełniających wymogi sanitarne toalet czy latryn, z czego 673 miliony wypróżniały się na otwartej przestrzeni. Jednocześnie, 3 mld osób nie miało warunków do mycia rąk w domu.

Tymczasem dbałość o lepszy poziom higieny, poprzez zapewnienie stałego dostępu do urządzeń sanitarnych, ma nie tylko ogromne znaczenie zdrowotne, ale również wymierne skutki finansowe.  Według danych WHO każdy dolar przeznaczony na poprawę higieny pozwala na uzyskanie dziewięciu dolarów zysku ze względu na wyższą wydajność, mniejszą liczbę chorób i niższy wskaźnik śmiertelności oraz niższe wydatki związane z podstawową opieką zdrowotną. Dostęp do toalet to też zwiększenie prywatności, bezpieczeństwa i poczucia godności ich użytkowników. 

Dostępne technologie umożliwiają zainstalowanie w toaletach  urządzeń sanitarnych  działających bez użycia wody i elektryczności. Z kolei ścieki można przetworzyć na czystą wodę, nawóz, dwutlenek węgla i energię lub  suszyć bez użycia środków chemicznych,  a do ich dezynfekcji wykorzystywać  promienie ultrafioletowe. 

Twoja pomoc ma ogromny wpływ na budowanie nowych urządzeń sanitarnych dla najbardziej potrzebujących. Nawet niewielki wkład finansowy to szansa dla wielu milionów osób na godne i zdrowe życie.

Wesprzyj PAH i pomagaj z nami!

nr 10 Aby mieszkać w swoim domu

Według szacunków Banku Światowego opublikowanych w 2018 roku, do 2050 roku migracja z obszarów Ameryki Łacińskiej, Afryki Subsaharyjskiej i Południowo-wschodniej Azji wzrośnie o kolejne 143 miliony osób. Tymczasem już w 2017 r. swoje domy opuściła rekordowa, niespotykana wcześniej liczba osób – aż 68,5 miliona. Szacuje się, że 1/3 z nich, czyli 22,5 – 24 miliony musiało się przemieścić ze względu na zjawiska pogodowe  klasyfikowane jako nagłe (sudden onset) takich jak powodzie, pożary będące skutkiem suszy czy nawałnice­­. Choć zjawiska te występowały zawsze, to w ostatnich dziesięcioleciach zaczęły się znacząco nasilać. 

Zmiany klimatyczne mają coraz większy wpływ również na procesy i zjawiska zachodzące w sposób mniej gwałtowny (tzw. slow onset) takie jak pustynnienie, podwyższanie się poziomu mórz i oceanów oraz wzrost ich zakwaszenia, zanieczyszczenie powietrza, rozregulowanie pór suchych i deszczowych i utrata różnorodności gatunkowej. 

Dostęp do wody, którą nazywa się czasem niebieskim złotem, już w przeszłości był, a teraz staje się coraz częstszym powodem napięć politycznych i konfliktów zbrojnych. Wszystkie te niekorzystne zmiany są powodem zaostrzania kryzysów humanitarnych i zwiększania poziomu migracji. 

Działania Polskiej Akcji Humanitarnej mają na celu nie tylko zaspokojenie bieżących potrzeb, ale też zapobieganie skutkom zmian klimatycznych. Temu służy m.in. budowa tam piaskowych, które umożliwiają retencję wody opadowej i długotrwałe korzystanie z niej na potrzeby rolnictwa.

Nasza pomoc w budowie infrastruktury wodno-sanitarnej to realny wkład w rozwój i stabilizację lokalnych społeczności.. Razem  możemy podjąć starania by jak najwięcej osób na świecie mogło pozostać w swoich domach.   

Wesprzyj PAH i pomagaj z nami!

nr 11 Aby móc zachować higienę w warunkach kryzysu

Dla milionów mieszkańców Globalnego Południa życie w sytuacji kryzysu to bolesna codzienność. Katastrofy klimatyczne i konflikty zbrojne utrudniają lub wręcz uniemożliwiają realizację tak podstawowych potrzeb jak dostęp do wody, sanitariatów i środków higieny. Ludzie, którzy musieli opuścić swoje domy, czasem latami mieszkają stłoczeni w obozach dla uchodźców wewnętrznych, tworzonych na terenie ich własnego kraju, lub w obozach zakładanych w krajach, do których uciekli.

Według danych ONZ niedobór wody może doprowadzić do migracji 700 mln osób przed 2030 rokiem. UNICEF szacuje z kolei, że z powodu picia zanieczyszczonej wody umiera 20 razy więcej dzieci poniżej 5. roku życia, mieszkających w rejonach konfliktów zbrojnych, niż na skutek prowadzonych tam działań bojowych.

Pandemia COVID-19 dodatkowo pogorszyła sytuację milionów ludzi już wcześniej żyjących w warunkach kryzysowych. Codzienna higiena i częste mycie rąk stały się jeszcze ważniejsze.

Często konieczne jest nauczenie się tych podstawowych czynności od podstaw. Dlatego, poza dostarczaniem dostępu do wody poprzez wiercenie studni, budowę kiosków wodnych, punktów mycia rąk czy dowożenie wody cysternami, prowadzimy działania edukacyjne. Zatrudniamy promotorów higieny, którzy uczą zasad oraz prawidłowych zachowań i nawyków higienicznych, w tym mycia rąk.

Wesprzyj PAH i pomagaj z nami!

nr 12 Aby ugotować obiad

Myśląc o wodzie w kontekście przygotowywania posiłków, często skupiamy się na bezpośrednim jej wykorzystaniu do gotowania, picia, mycia warzyw i owoców, naczyń i rąk. Ale ilość wody potrzebnej do wykonania tych czynności to zaledwie niewielki ułamek tego, ile wymaga uprawa i hodowla produktów spożywczych. 

Wzrastające w wyniku kryzysu klimatycznego temperatury oraz coraz częstsze susze czy długotrwały niedobór wody wymagają stosowania na terenach dotkniętych tymi problemami odpowiednich odmian zbóż, warzyw i owoców odpornych na te niekorzystne warunki. 

Dlatego Polska Akcja Humanitarna oprócz działań mających na celu zapewnienie dostępu do wody, która służy również do nawadniania upraw, rozdaje nasiona roślin dostosowanych do lokalnej sytuacji. Pozwala to na choćby częściową samowystarczalność lokalnych społeczności i wzbogacenie codziennej diety.

Dane szacunkowe pokazują, że aż 3 miliardy ludzi na świecie nie stać na stosowanie zdrowej diety, w której skład powinny wchodzić owoce, warzywa oraz produkty bogate w białko. Niedożywienie dotyka przede wszystkim najmłodszych – aż 191 mln dzieci poniżej 5. roku życia nie osiąga odpowiedniej wagi i wzrostu.

Pomagając nam zapewniać dostęp do wody i nasion, zwiększasz szanse na poprawę sytuacji żywnościowej milionów mieszkańców Globalnego Południa.

Wesprzyj PAH i pomagaj z nami!

nr 13 Aby nieść pomoc medyczną

Dane Światowej Organizacji Zdrowia ujawniają szokującą rzeczywistość – w 1 na 4 placówki opieki zdrowotnej na świecie nie ma bezpiecznego dostępu do czystej wody. Oznacza to brak możliwości zachowania podstawowych zasad higieny i bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów i personelu medycznego.

Jednocześnie każdego dnia, prawie 1 000 dzieci umiera z powodu łatwych do zapobieżenia chorób biegunkowych wywołanych przez brak dostępu do bezpiecznej wody i sanitariatów – to jest blisko 365 tys. dzieci rocznie! Jeszcze więcej, bo wedle danych Unicefu aż milion zgonów rocznie, spowodowanych jest brakiem odpowiednich warunków higienicznych przy porodzie. Infekcje są przyczyną 26% zgonów noworodków i 11% zgonów kobiet w połogu.

Odpowiedzią Polskiej Akcji Humanitarnej na te problemy jest między innymi realizowany od początku tego roku wspólnie z Caritas Polska roczny projekt wsparcia placówek medycznych w Jemenie. To nasz kolejny tego typu projekt. Na terenie gubernatorstwa Adenu przeprowadzamy renowację czterech placówek służby zdrowia i odnawiamy ich infrastrukturę wodno-sanitarną. Dodatkowo wyposażamy je w leki oraz niezbędny sprzęt medyczny i niemedyczny oraz pomagamy w pokryciu kosztów działalności tych ośrodków. Zapewniamy też wsparcie w zakresie położnictwa. Z tej pomocy skorzysta łącznie ponad 34 tysiące osób.  

Wesprzyj PAH i pomagaj z nami!

nr 14 Aby chronić źródła wody pitnej przed zanieczyszczeniem

Ubiegłoroczny raport Sekretarza Generalnego ONZ informuje, że w 2017 r. 4 miliardy 200 milionów ludzi na świecie nie miało dostępu do toalet spełniających wymogi sanitarne, w tym te, dotyczące ochrony środowiska przed skażeniem fekaliami. Z tego 673 miliony osób nadal wypróżnia się na otwartych przestrzeniach. To nie tylko brak możliwości spełnienia jednej z podstawowych potrzeb fizjologicznych człowieka w warunkach prywatności i higieny, ale ogromne zagrożenie sanitarne m.in. ze względu na zanieczyszczenie gleby i przedostawanie się fekaliów do źródeł wody wraz z deszczami i falami powodziowymi. 

Dbałość o bezpieczne zaplecze sanitarne, ma ogromny wpływ na stan zdrowia lokalnych społeczności. Brak możliwości umycia rąk po skorzystaniu z toalety oraz skażenie źródeł wody odchodami jest powodem poważnych – a w warunkach ubóstwa śmiertelnych – chorób, tzw. “chorób brudnych rąk” i “brudnej wody” takich jak biegunka i wirusowe zapalenie przewodu pokarmowego, dyzenteria (czerwonka), dur brzuszny, cholera, polio, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych czy wirusowe zapalenie wątroby. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i UNICEF szacują, że choroby te odpowiadają za 80% wszystkich zachorowań i jedną trzecią zgonów w krajach rozwijających się. 

Tworzenie bezpiecznej infrastruktury sanitarnej, czym zajmujemy się na naszych misjach w Somalii, Sudanie Południowym, Iraku czy Jemenie pozwala na izolację nieczystości i zabezpieczenie gleby i ujęć wody. 

Wesprzyj PAH i pomagaj z nami!

nr 15 Aby przetrwać czas suszy

Według definicji, susza to okres, kiedy przeciętna ilość odpadów na danym terenie spada znacznie poniżej typowych wartości dla danego obszaru, a stan ten utrzymuje się przez dłuższy czas. W krajach wysoko rozwiniętych  susze nie są zagrożeniem dla zdrowia i  życia. Straty w rolnictwie są zazwyczaj choć częściowo rekompensowane, a ograniczenia dla ludności  sprowadzają się do zakazu podlewania ogródków i mycia samochodów, z rzadka – do chwilowego braku wody w kranie. Dla mieszkańców krajów Globalnego Południa, szczególnie obszarów Afryki Subsaharyjskiej, susza oznacza głód, choroby, czasem wręcz śmierć albo konieczność opuszczenia swojego domu i ziemi.

Na skutek kryzysu klimatycznego nastąpiło rozregulowanie pór suchych i deszczowych i znaczące zwiększenie ich intensywności. W Somalii od lat po długotrwałych suszach następują gwałtowne ulewy powodujące powodzie. Przesuszona ziemia nie jest w stanie wchłonąć i zatrzymać wody, która spływając rwącym nurtem wypłukuje glebę z resztek odżywczych minerałów. Gwałtowność długotrwałość i nieprzewidywalność tych zjawisk pogodowych sprawia, że uprawa pół staje się praktycznie niemożliwa. 

Polska Akcja Humanitarna poza pomocą humanitarną i rozwojową, realizuje projekty mające przeciwdziałać skutkom zmian klimatycznych. Poza dostarczaniem wody cysternami, instalowaniem zbiorników wodnych i wierceniem studni głębinowych, wraz z lokalnymi społecznościami budujemy tamy piaskowe pozwalające na gromadzenie wody w porze deszczowej, aby mogła być wykorzystywana w porze suchej. W 2020 roku takie projekty realizowaliśmy na naszej misji w Kenii. 

Wesprzyj PAH i pomagaj z nami!

nr 16 Aby mieć źródło utrzymania

Dostęp do wody pozwala nie tylko na zaspokojenie własnych potrzeb życiowych, ale również stwarza możliwości zarobkowania. W krajach Globalnego Południa oznacza to pracę przy budowie i konserwacji infrastruktury wodno-sanitarnej, pracę w rolnictwie, sprzedaż nadwyżek produktów wyhodowanych w przydomowych ogródkach, prowadzenie działalności gastronomicznej czy pranie bielizny. 

Panująca od roku pandemia COVID-19 stanowi ogromne zagrożenie nie tylko  w aspekcie zdrowotnym. W ogłoszonym w styczniu raporcie, Międzynarodowa Organizacja Pracy podała, że w wyniku pandemii, w 2020 roku pracę straciło 114 milionów osób na świecie, co w połączeniu z redukcją czasu pracy osób zatrudnionych, dało około czterokrotnie większy spadek liczby roboczogodzin niż w czasie kryzysu finansowego w 2009 r. W porównaniu z okresem sprzed pandemii, całkowita ilość utraconych roboczogodzin jest równoważna 255 milionom pełnych etatów i jest wyceniana na 3,7 bilionów dolarów. Za tymi liczbami kryją się często prawdziwe tragedie poszczególnych ludzi. O ile jednak w krajach Globalnej Północy istnieją zazwyczaj mniej lub bardziej skuteczne formy pomocy osobom, które utraciły źródło utrzymania, to na Globalnym Południu sytuacja jest dużo bardziej dramatyczna.

W krajach rozwijających się większość osób nie ma możliwości pracy zdalnej, a restrykcje i wymogi higieniczne związane z pandemią mają dużo bardziej dotkliwe skutki. Stały i bezpieczny dostęp do wody zwiększa bezpieczeństwo umożliwiając przestrzeganie zasad higieny, a tym samym kontynuowanie pracy.  

Wesprzyj PAH i pomagaj z nami!

nr 17 Aby chronić i wspierać kobiety

Bezpieczny i nieprzerwany dostęp do czystej wody, to jedno z podstawowych  praw człowieka. Tymczasem według danych ONZ 2 miliardy 200 milionów ludzi na świecie nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej, tzn. wody dostępnej stale, na terenie własnej posesji i wolnej od zanieczyszczeń. 785 milionów z tych osób nie ma dostępu do czystej wody nawet w podstawowym zakresie, co oznacza, że do najbliższego ujęcia bezpiecznej wody pitnej muszą iść ponad 30 min. w jedną stronę lub muszą czerpać wodę z niezabezpieczonych źródeł.

W 80% gospodarstw domowych nie posiadających bezpośredniego dostępu do wody, za jej codzienne dostarczenie odpowiedzialne są kobiety i dziewczynki. To one odbywają te długie, męczące i często niebezpieczne wędrówki po wodę, w czasie których są narażone na przemoc, wymuszenia i ataki na tle seksualnym.  Kanistry z wodą o wadze nawet kilkudziesięciu kilogramów, które dźwigają na swoich głowach, plecach lub biodrach powodują  deformacje kręgosłupa, miednicy, liczne urazy i zmiany reumatyczne, które nieleczone mogą doprowadzić do niepełnosprawności. Obowiązek zaopatrywania rodziny w wodę pozbawia dziewczynki możliwości zdobycia wykształcenia, a kobiety – zarobkowania, co pogłębia panujące nierówności ze względu na płeć.

Niedostatek bezpiecznej wody pitnej,brak swobodnego dostępu do urządzeń sanitarnychoraz spowodowane tym utrudnienia w zachowaniu higieny intymnej prowadzą  do wzrostu śmiertelności kobiet w trakcie ciąży i w połogu. Według WHO i UNICEF co minutę umiera na świecie  jednaj kobieta z powodu komplikacji okołoporodowych. Infekcje są przyczyną 26% zgonów noworodków i 11% zgonów kobiet w połogu.

Wesprzyj PAH i pomagaj z nami!

nr 18 Aby zapewnić bezpieczne dzieciństwo

W Sudanie Południowym i w Somalii za zaopatrzenie gospodarstwa domowego w wodę często odpowiedzialne są dzieci, szczególnie dziewczynki. To one każdego dnia przemierzają dziesiątki kilometrów i dźwigają ciężkie 20-litrowe kanistry, aby ich rodziny miały wodę do picia, przygotowywania posiłków, uprawy roślin, pojenia zwierząt gospodarskich, zadbania o higienę osobistą czy zrobienia prania. Często jest to zajęcie tak bardzo praco- i czasochłonne, że nie starcza już sił ani czasu na nic innego. Średni dystans przemierzany przez dziecko w celu zdobycia wody to dwanaście kilometrów. Ten ważny obowiązek spoczywający na barkach dzieci od najmłodszych lat odbiera im czas, który powinny mieć na naukę, zabawę, czy wypoczynek. Konieczność opuszczenia swojego domu i poszukiwania miejsca do życia, w którym jest dostęp do źródła bezpiecznej wody, to trudne doświadczenie tysięcy rodzin w Sudanie Południowym i Somalii. Dzieciom narażonym na tak ciężkie doświadczenia odbierane jest bezpieczne dzieciństwo, co nieodwracalnie wpływa na całe ich dalsze życie. 

Polska Akcja Humanitarna budując infrastrukturę wodno-sanitarną umożliwiającą swobodny i bliski dostęp do bezpiecznej czystej wody we wsiach i w szkołach, zwraca dzieciom ich czas, który mogą przeznaczyć na naukę i zabawę. Woda, którą mogą pić w zalecanych ilościach, czyli odpowiednie nawilżenie organizmu, pomaga też dzieciom w koncentracji w czasie lekcji, co ma znaczący wpływ na wyniki nauczania. Dbamy też o higienę menstruacyjną dziewczynek w wieku dojrzewania. Budujemy w szkołach bezpieczne toalety, rozdajemy zestawy do higieny intymnej i prowadzimy zajęcia edukacyjne w tym zakresie. 

Wesprzyj PAH i pomagaj z nami!

nr 19 Aby móc się bawić

Beztroskie i wolne od problemów dzieciństwo to wartość, którą należy chronić. Dzieci żyjące w krajach Globalnego Południa są często pozbawione ich podstawowych praw do fizycznego i emocjonalnego bezpieczeństwa, nauki, zabawy i odpoczynku. Bez stałego dostępu do czystej wody w pobliżu domu i w szkole, zapewnienie dzieciom należytych warunków do zdrowego i prawidłowego rozwoju jest  niemożliwe. 

Uwolnienie dzieci, a głównie dziewczynek, od obowiązku zaopatrywania rodziny w wodę poprzez ułatwianie dostępu do niej, ma ogromne znaczenie dla podniesienia ich szans edukacyjnych i możliwości rozwoju poprzez zabawę.

nr 20 Aby kobiety miały równe szanse

Nierówności społeczne i ekonomiczne między mężczyznami i kobietami nadal są powszechnie obecne. Kobiety spędzają minimum dwa razy więcej czasu na pracach domowych niż mężczyźni. Ponad 2,7 miliarda kobiet na całym świecie nie ma takich samych szans na edukację i zatrudnienie  jak mężczyźni, a  obowiązujące w wielu krajach przepisy ograniczają rodzaje zajęć, które mogą wykonywać kobiety. 

Ponad 40 procent dziewcząt i kobiet na świecie – aż 1,4 miliarda – żyje w krajach, które do tej pory nie osiągnęły równości płci a blisko drugie tyle  w tych, gdzie równość płci utrzymuje się zaledwie na dopuszczalnym poziomie. 

Dlatego zgodnie z  Rekomendacją Narodów Zjednoczonych niezbędne jest stwarzanie nowych szans zatrudnienia dla kobiet. Jest to szczególnie ważne w krajach Globalnego Południa. Tylko w ten sposób możemy doprowadzić do zmniejszenia ubóstwa i nierówności między płciami  i zagwarantować  kobietom większą niezależność i bezpieczeństwo osobiste i ekonomiczne.. 

Rozwijając infrastrukturę wodną w takich krajach jak Somalia czy Sudan Południowy, gdzie w 80% gospodarstw domowych nie posiadających bezpośredniego dostępu do wody za jej codzienne dostarczenie odpowiedzialne są kobiety i dziewczynki, zwiększamy ich szanse na dostęp do innego rodzaju zajęć i do edukacji, również zawodowej.

Wesprzyj PAH i pomagaj z nami!

nr 21 Aby chronić się przed koronawirusem

Obecnie cały świat zmaga się z pandemią wirusa COVID-19. Oficjalne Zalecenia WHO wskazują na konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na zasady higieny. Woda w połączeniu ze środkiem czystości lub płyny antybakteryjne na bazie alkoholu pozostają jedną z najskuteczniejszych form zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Jeśli zadbamy o częste i dokładne mycie rąk, ryzyko przeniesienia wirusa znacznie się zmniejszy.

Niestety – nie każdy może pozwolić sobie na odkręcenie kurka w kranie i regularne mycie rąk.

Zadbaj wraz z nami o stały dostęp do wody w najbliższym miejscu zamieszkania dla milionów osób, które dzięki temu będą mogły często myć ręce i zapobiegać zakażeniom koronawirusem. 

Wesprzyj PAH i pomagaj z nami!

nr 22 Aby zapobiegać kolejnym konfliktom o wodę

Kwestia dostępu do wody budzi niepokój wszędzie tam, gdzie ograniczenia z nią związane stanowią codzienność, a nie tylko przejściową niedogodność. Obecnie najsilniej skutki zmian klimatu odczuwają kraje Globalnego Południa, które, co warto podkreślić, najmniej się do nich przyczyniają.

Już teraz mamy do czynienia z wieloma przypadkami, w których pewna grupa ludności jest zmuszona do przemieszczenia się w poszukiwaniu bezpiecznego ujęcia wody. Taka grupa może wtedy osiąść na terenie, który zamieszkuje inna społeczność, co nie musi automatycznie prowadzić do konfliktu, jednak takie prawdopodobieństwo wzrasta, gdy zasoby wodne są ograniczone.

Konflikty o wodę nie są niczym nowym, od 1950 roku toczyło się ich już ok. 40. Specjaliści prognozują, że problem będzie się pogłębiać, gdyż zmiany klimatu zaostrzają zjawiska pogodowe, które z kolei przekładają się na ograniczenie kluczowych zasobów, w tym przede wszystkim wody.

Temat ten stanie się na pewno palącą kwestią w miarę postępowania pustynnienia różnych obszarów świata. Dlatego tak istotne jest umożliwienie możliwie jak największej liczbie osób dostępu do źródeł czystej i bezpiecznej do spożycia wody.

Wesprzyj PAH i pomagaj z nami!

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.