AAA
AAA

pomoc natychmiastowawpłać

POMOC NATYCHMIASTOWA

Gdy wybucha konflikt zbrojny lub dochodzi do katastrofy naturalnej, społeczność nie zawsze jest w stanie samodzielnie zareagować na kryzys. Władze państwowe nie mają wystarczających funduszy, ludność dotknięta katastrofą niespodziewanie traci swój dobytek, dostęp do wody i zasoby, z których mogłaby korzystać w kryzysowej sytuacji. Wtedy potrzebna jest pomoc humanitarna.

Ludzie mierzą się z brakiem dostępu do wody, toalet, żywności. Tracą dach nad głową, możliwość pracy, edukacji i rozwoju. Konflikty lub kataklizmy zmuszają ludzi do opuszczenia swoich, dotychczas bezpiecznych, domów i do ucieczki w poszukiwaniu schronienia z dala od zagrożeń. Przesuwające się linie frontu lub niestabilna sytuacja ekonomiczna i społeczna regionu uniemożliwiają bezpieczne osiedlenie się w jednym miejscu. Ceny pożywienia lub wody wzrastają do poziomu nieosiągalnego dla zwykłego człowieka. W strefach trudnodostępnych często nie ma możliwości dostarczenia podstawowych produktów.

CO ROBI POLSKA AKCJA HUMANITARNA?

Naszym celem jest szybkie i skuteczne udzielenie pomocy ludziom, których życie lub zdrowie jest zagrożone w wyniku kryzysu humanitarnego. Zasada humanitaryzmu, którą się kierujemy, wskazuje, że ludzkie cierpienie musi spotkać się z reakcją w każdych okolicznościach.

Podejmujemy działania, które pozwolą jak najszybciej zapewnić potrzebującym wodę pitną, jedzenie, dach nad głową i przedmioty pierwszej potrzeby. Skuteczność naszych działań gwarantuje współpraca z lokalnymi organizacjami i innymi podmiotami humanitarnymi. To usprawnia przepływ informacji i odpowiednią dystrybucję pomocy.

Natychmiastowa odpowiedź na kryzys humanitarny to mi.n. zapewnianie:

  • podstawowego dostępu do wody i higieny (naprawa i budowa punktów poboru wody, dostarczanie wody cysternami, dystrybucja pakietów higienicznych)
  • bezpiecznego schronienia (dystrybucja namiotów, materaców i koców oraz odzieży zimowej, zestawy do budowy schronień tymczasowych)
  • podstawowego dostępu do żywności (pakiety żywnościowe)
  • podstawowej opieki medycznej (leki i wyposażenie szpitalne)

dowiedz się więcej

2018/2019 – Sudan Południowy – WODA/NFI

Czas trwania projektu: 01.09.2018 - 31.03.2019

Lokalizajca: stan Bor, Sudan Południowy

Donator: South Sudan Humanitarian Fund

W ramach projektu zajmujemy się naprawą ujęć wodnych i stanowisk do mycia rąk. Przeprowadzamy szkolenia dla mechaników pomp i promotorów higieny, którzy są odpowiedzialni za przeprowadzanie kampanii promocji higieny.  Zapewniamy przedmioty pierwszej potrzeby (maty, naczynia, kanistry, sprzęt do budowy schronień tymczasowych). Przeprowadzamy naprawę i odbudowę toalet oraz miejsc do mycia rąk w instytucjach publicznych. Organizujemy społecznościowe akcje sprzątania przestrzeni publicznej, dystrybucję śmietników i pomoc w zagospodarowaniu przestrzeni na dodatkowe wysypiska dla instytucji publicznych. W efekcie pomoc otrzyma 20 000 osób.
2018/2020 – Irak – WODA

Czas trwania projektu: 07.07.2018 – 06.07.2020

Lokalizacja: Nineewa, Salah Al Din, Irak

Donator: MADAD

Koordynujemy działania mające na celu wzmocnienie sektora wodno-sanitarnego. W ramach projektu lokalna organizacja pozarządowa zostanie objęta szkoleniami z zakresu prac konserwacyjnych i napraw, promocji higieny oraz mentoringiem w zakresie współpracy z donorami. Ponadto praca mentoringu z lokalnymi partnerami będzie miała na celu wzmocnienie ich zdolności organizacyjnych, a ostatecznie ich zdolności do aktywnego i skutecznego uczestnictwa w procesie stabilizacji infrastruktury wodno-sanitarnej. W efekcie pomoc otrzyma 250 000 osób.
2018/2019 – Ukraina – Opieka/ Woda/ Żywność

Czas trwania projektu: 20.08.2018-19.08.2019  

Lokalizacja: obwód doniecki i ługański, Ukraina

Donator: OFDA

Celem projektu jest pomoc osobom, które zostały najbardziej poszkodowane w skutek konfliktu. Pomoc głównie kierowana jest do osób starszych, osamotnionych, po załamaniach nerwowych. Seniorzy w potrzebie otrzymują od nas wsparcie psychospołeczne. Będą mieli oni szansę uczestniczyć w wydarzeniach lokalnych, gdzie będą mogli się spotkać, nawiązać kontakty towarzyskie, rozwinąć umiejętności i poczuć się częścią lokalnej wspólnoty. Osoby w największej potrzebie otrzymają wsparcie pieniężne w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb. W ramach zapewnienia żywności, prowadzone będą szkolenia rolnicze uzupełnione o dystrybucję narzędzi i nasion. Dodatkowo zremontujemy urządzenia sanitarne w instytucjach publicznych takich jak szpitale, które również opiekują się starszymi ludźmi. Nasza pomoc dotrze do 5 442 osób.
2018/2019 – Ukraina – Opieka

Czas trwania projektu:13.07.2018 – 12.07.2019

Lokalizacja: obwód doniecki i ługański, Ukraina

Donator: UNICEF

Nasze działania skierowane są do osób wewnętrznie przemieszczonych i ludności lokalnej, dotkniętych konfliktem. W ramach programu tworzymy zespoły mobilne, które zapewniają grupową i indywidualną opiekę psycho-socjalną m.in. dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców. Mobilne zespoły, nadzorowane przez ekspertów PAH, rekrutują także, lokalnych aktywistów, w celu utworzenia później przez nich grup inicjatyw społecznych. Aktywiści będą także wsparci szkoleniami z zakresu pisania wniosków o dofinansowania i zarządzania projektami. Po szkoleniach najlepsze wnioski zostaną wsparte dotacjami. Takie działania pozwolą na stworzenie bezpiecznych przestrzeni, w których lokalna społeczność, będzie mogła wspólnie uczestniczyć w wydarzeniach sportowych, festiwalach, konkursach czy szkoleniach. Bezpośrednią pomoc otrzyma 1100 beneficjantów oraz lokalna społeczność uczestnicząca w wydarzeniach.
2018/2019 – SUDAN POŁUDNIOWY – WODA

Czas trwania projektu: 24.05.2018 – 24.05.2019

Lokalizacja: Bor, stan Jonglei, Sudan Południowy

Donator: UNICEF

Koordynujemy działania usprawniających klaster WASH, obejmujący dostęp do wody, higieny i sanitariatów. Celem jest poprawa efektywności i sprawności dostarczania tego rodzaju pomocy najbardziej potrzebującym mieszkańcom stanu Jonglei. Zakres projektu obejmuje także promocję higieny m.in. przez celebrację dnia mycia rąk, dnia toalet czy dnia wody. Organizujemy także kwartalne warsztaty poświęcone raportowaniu i mechanizmom zarządzania ryzykiem katastrof (DRR). Uzyskana wiedza pozwala na odpowiednio wczesne opracowanie działań i zwiększenie odporności lokalnej społeczności na przyszłe kryzysy. Pomoc uzyska 225 000 osób.
2018/2019 – Sudan Południowy – Woda

Czas trwania projektu: 1.04.2018 - 31.03.2019

Lokalizacja: wszystkie stany w razie potrzeby, Sudan Południowy

Donator: ECHO

 

W ramach projektu odnawiamy ujęcia wodne i zapewniamy dostęp do wody w sytuacjach kryzysowych. Tworzymy i szkolimy Komitety Wodne odpowiedzialne za naprawę, konserwacje i zarządzane infrastrukturą wodną. Zapewniamy produkty pierwszej potrzeby (NFI) oraz narzędzia do naprawy, części zamienne. Budujemy latryny w szkołach i innych miejscach publicznego użytku. Tworzymy i wprowadzamy system wywozu odpadów i inicjujemy akcje sprzątania w lokalnych społecznościach. W efekcie pomoc otrzyma 85 000 osób.
2017/2018 – Syria – WODA

Czas trwania projektu: 01.07.2017 – 30.06.2018

Lokalizacja: region Idleb i Aleppo, Syria

DonatorNorwegian Church Aid (NCA)

W ramach projektu realizujemy szerokie spektrum działań z zakresu dostępu do bezpiecznej wody i odpowiednich warunków sanitarnych. Budujemy, naprawiamy i konserwujemy sieci, zbiorniki i stacje wodne, zapewniamy generatory i panele. Projekt zawiera również działania z zakresu promocji prawidłowej higieny. W efekcie pomoc otrzymają 113 726 osoby.
2018 – Irak – OPIEKA

Czas trwania projektu: 01.05.2018 – 31.12.2018

Lokalizacja: Erbil, Dohuk, Sulaymaniyah, Irak

Donator: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (Polska Pomoc)

W ramach projektu działa Polski Zespół Reagowania Natychmiastowego w Kurdystanie, który na bieżąco analizuje potrzeby ludności przemieszczającej się na skutek kryzysu. Po rozpoznaniu potrzeb zespół prowadzi dystrybucje grantów finansowych dla najbardziej potrzebujących. Ponadto zapewniamy wsparcie prawne, szkolenia z zakresu przedsiębiorczości i dotacje na rozwój mikrobiznesów. W efekcie pomoc otrzyma 4104 osób. Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
2018– Ukraina – Opieka

Czas trwania projektu: 01.01.2018 – 31.12.2018

Lokalizacja: wschodnia Ukraina

Donator: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (Polska Pomoc)

Pomagamy osobom wewnętrznie przemieszczonym i ludności lokalnej na wschodzie Ukrainy. W ramach funkcjonowania Centrów Informacyjno-Integracyjnych zapewniamy wsparcie prawne, socjalne i psychologiczne oraz doradztwo zawodowe. Pomoc jest realizowana również poprzez grupy mobilne. Najbardziej potrzebującym udzielamy wsparcia finansowego. Pomoc dotrze do 3000 osób. Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
2017/2018 – Somalia – Woda

Czas trwania projektu: 01.11.2017 – 30.11.2018

Lokalizacja: dystrykty Banadir, Lower Shabelle, Middle Shabelle, południowo - wschodnia Somalia

Donator: UNICEF

Zapewniamy dostęp do tymczasowych źródeł czystej wody przez wodne vouchery i dowożenie wody cysternami. Umożliwiamy dostęp do bezpiecznej infrastruktury wodnej społecznościom dotkniętym efektami suszy, a także zapewniamy wsparcie w zarządzaniu i naprawach studni. Zapewniamy regularne chlorowanie źródeł wody i cystern. Wspieramy konserwację i powstawanie sanitariatów. Prowadzimy szkolenia z zakresu utrzymywania prawidłowej higieny przy ograniczonych warunkach dostępu do wody. Wzmacniamy i wspieramy mechanizmy koordynacji odpowiedzi na kryzys. W szkołach, punktach edukacyjnych i medycznych zwiększamy stały dostęp do bezpiecznej wody, budujemy latryny. W efekcie pomoc otrzyma 175 644 osób.
2017/2018 – Somalia – Woda

Czas trwania projektu: 01.04.2017 – 31.03.2019

Lokalizacja: dystrykty Banadir, Lower Shabelle, Middle Shabelle, południowo - wschodnia Somalia

Donator: ECHO

W obozach dla osób wewnętrznie przemieszczonych zapewniamy dostęp do czystej wody. Najbardziej potrzebujący otrzymują transfery pieniężne. Monitorujemy źródła wody, rozwijamy infrastrukturę wodno - sanitarną i szkolimy z zakresu obsługi i napraw źródeł wody. Budujemy tymczasowe latryny i szkolimy promotorów higieny oraz komitety wodne. Prowadzimy kampanie promocji higieny w obozach i instytucjach wspierających osoby wewnętrznie przemieszczone. Rozdajemy pakiety higieniczne. W efekcie pomoc otrzyma 96 000 osób.
2018/2019 – Sudan Południowy – Schronienie/NFI

Czas trwania projektu: 01.09.2018 - 31.03.2019

Lokalizajca: stan Bor, Sudan Południowy

Donator: South Sudan Humanitarian Fund

W ramach projektu Polska Akcja Humanitarna prowadzi dystrybucję tymczasowych schronień i namiotów oraz innych produktów pierwszej potrzeby, by zapewnić bezpieczne schronienie i podstawowe wyposażenie przemieszczającej się wewnątrz kraju ludności. Dodatkowo prowadzimy warsztaty dotyczące prawidłowego i efektywnego wykorzystania dystrybuowanych przedmiotów. W efekcie pomoc otrzyma 19 060 osób.
ZESPÓŁ REAGOWANIA NATYCHMIASTOWEGO

Naszym celem jest dotarcie z profesjonalną pomocą humanitarną do potrzebujących, których dotknęły skutki kryzysów humanitarnych. Natychmiastowa, adekwatna i efektywna pomoc możliwa jest dzięki tzw. Zespołowi ds. natychmiastowego reagowania (ang. Emergency Response Team, ERT).

Tworzą go specjaliści gotowi do szybkiego wyruszenia w rejon kryzysu humanitarnego. Członkowie zespołu posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnej oceny potrzeb, podjęcia decyzji o adekwatnym sposobie pomocy oraz efektywnej koordynacji działań na miejscu.
Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.