AAA
AAA

WodaWpłać

DOSTĘP DO WODY

Woda niezbędna jest w każdym aspekcie życia człowieka. Od jej czystości i dostępności zależna jest szansa na zdrowe i godne życie. Woda potrzebna jest nie tylko do picia. Bez niej trudno jest przygotować jedzenie albo zadbać o higienę własną i gospodarstwa domowego. Trudności w dostępie do wody wpływają również bezpośrednio na możliwość edukacji i rozwoju człowieka.

Szczególnie zagrożone są osoby wewnętrznie przemieszczone, które opuszczają własne domy w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia. Bardzo często muszą zatrzymywać się w miejscach, gdzie nie ma dostępu do czystej wody, brakuje infrastruktury wodno-sanitarnej, toalet i łazienek. W tak trudnych warunkach czysta woda jest niezbędna, żeby zapobiegać rozprzestrzenianiu się groźnych chorób bakteryjnych.

Niezbędne jest dbanie o bezpieczeństwo sanitarne: odprowadzanie odpadów, wywożenie śmieci, dystrybucję koszy na śmieci, tworzenie wysypisk. To wszystko konieczne jest, żeby zapewnić bezpieczne warunki dla osób przebywających w obozach.

CO ROBI POLSKA AKCJA HUMANITARNA?

Budujemy studnie i inne ujęcia wodne, a także toalety i latryny. Rozdajemy pakiety higieniczne, w których znajdują się produkty najpotrzebniejsze nie tylko dla mężczyzn, ale też kobiet. Odbudowujemy toalety w szkołach, aby dzieci miały odpowiednie warunki do nauki i rozwoju.

Bardzo ważne jest dla nas wsparcie lokalnej społeczności: szkolimy z zakresu napraw studni i badania wody, szkolimy edukatorów higienicznych, którzy później promują wśród lokalnej społeczności skuteczne metody dbania o higienę i zabezpieczenia przed chorobami.

Aby zapewnić dostęp do wody i bezpieczeństwa sanitarnego m.in.:

  • zapewniamy wodę pitną (budujemy i remontujemy studnie i inne zbiorniki wodne, dostarczamy wodę cysternami)
  • budujemy i remontujemy toalety i łazienki (w szkołach i obozach dla osób wewnętrznie przemieszczonych)
  • pomagamy rodzinom dbać o czystość wody i gospodarstwa domowego (szkolenia higieny, pakiety higieniczne, tabletki oczyszczające wodę)
  • dbamy o bezpieczeństwo higieniczne obozów (odprowadzamy odpady, wywozimy śmieci, rozdajemy kosze na śmieci)

DOWIEDZ SIĘ WIECEJ

2019/2020 – Irak – WODA

Czas trwania projektu: 01.01.2019 – 31.05.2020

Lokalizacja: Nineewa, Mosul, Irak

Donator: Iraq Humanitarian Fund OCHA

Projekt ma na celu zapewnienie dostępu do czystej wody osobom poszkodowanym wskutek konfliktu zbrojnego. Zajmujemy się naprawą uszkodzonej sieci wodociągów oraz studni z pompami napędzanymi energią słoneczną, dzięki czemu zapewniamy dostęp do pitnej wody lokalnej społeczności. Zajmujemy się również odbudową infrastruktur wodno-sanitarnych w pięciu szkołach w dystrykcie Nineewa. Aktywność ta zostanie połączona z promocją higieny w szkołach. Dodatkowo przeprowadzimy szkolenia w zakresie użytkowania i konserwacji nowego sprzętu. Będziemy monitorować jakość wody w punktach pobrania, tak aby woda spełniała wszelkie standardy. W efekcie pomoc otrzyma 16889 osób.
2019/2020 – Sudan Południowy – WODA

Czas trwania projektu: 10.09.2019 - 31.03.2020

Lokalizajca: Bor, stan Jonglei, Sudan Południowy

Donator: Common Humanitarian Fund (UN OCHA)

Nasze działania skierowane są do osób wewnętrznie przemieszczonych, powracających, oraz lokalnych społeczności dotkniętych konfliktem, klęskami żywiołowymi, wysokim wskaźnikiem niedożywienia, epidemiami chorób. W ramach projektu zajmujemy się naprawą ujęć wodnych, naprawą i odbudową toalet oraz miejsc do mycia rąk. Przeprowadzamy szkolenia dla mechaników pomp i promotorów higieny, którzy są odpowiedzialni za przeprowadzanie kampanii promocji higieny dla szkół i lokalnych społeczności. Zapewniamy zestawy higieniczne, zestaw do higieny menstruacyjnej, mydło. W efekcie pomoc otrzyma 4 500 osób.
2018/2020 – Somalia – Woda

Czas trwania projektu: 20.12.2018 - 19.12.2020

Lokalizacja: Jowhar, południowo-centralna Somalia

Donator: OCHA HF

Prowadzimy działania mające na celu zapewnienie do bezpiecznej wody osobom poszkodowanym wskutek konfliktów zbrojnych i katastrof naturalnych, na terenach południowo centralnej Somalii. Odnawiamy istniejącą i tworzymy nową infrastrukturę wodno - sanitarną. Skonstruujemy i zrehabilitujemy 15 studni płytkich, w celu zapewnienia stałego dostępu do bezpiecznej, pitnej wody. Dodatkowo społeczności zostaną przeszkolone w zakresie monitorowania jakości wody i utrzymania infrastruktury wodnej. Działania obejmują także budowę latryn z materiału odpornego na silny wiatr i powodzie. Beneficjenci projektu będą również odbiorcami działań związanych z promocją higieny i dystrybucji zestawów higienicznych, prowadzonej przez wyszkolony w tym celu zespół. W okresach podwyższonego ryzyka powodzią/suszą, zespół będzie prowadził działania przeciwdziałające epidemiom. W efekcie pomoc otrzyma 23 748 osób.
2018/2020 – Somalia – Woda

Czas trwania projektu: 01.09.2018 - 31.03.2020

Lokalizacja: Gedo,Galgaduud, południowo - centralna Somalia

Donator: Arche noVa

Zapewniamy dostęp do bezpiecznej wody osobom wewnętrznie przemieszczonym, społecznościom dotkniętych: suszą, powodziami, konfliktami. Prowadzimy kompleksowe działania z zakresu dostępu do wody, poprawy higieny i warunków sanitarnych w obozach dla osób wewnętrznie przemieszczonych, szkołach i na terenach wiejskich. Działania obejmują budowę latryn, promocję higieny, dystrybucję pakietów higienicznych, utylizację odpadów. Działamy w zakresie pomocy natychmiastowej - nagłych kryzysów, poprzez: prowadzenie dystrybucji przedmiotów nieżywnościowych i pakietów higienicznych; rehabilitację latryn i chlorowanie punktów wodnych. Najbardziej potrzebujący otrzymują transfery pieniężne. Projekt obejmuję pomoc dla 66 456 osób.
2018/2019 – Syria – WODA

Czas trwania projektu: 01.11.2018 – 31.05.2019

Lokalizacji: region Idleb, Syria

Donator: OCHA

Nasze działania skierowane są do osób, które z powodu konfliktu zbrojnego na terenach Idleb, Hamy i Ghuty, zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów. Na terenach obozów dla osób wewnętrznie przemieszczonych, realizujemy działania z zakresu dostępu do wody, infrastruktury sanitarnej i higieny. Tworzymy nowe zbiorniki wodne, dowozimy wodę cysternami i prowadzimy monitoring z zakresu jakości wody. Zajmujemy się budową i konserwacją sanitariatów. Projekt obejmuje także działania z zakresu utrzymywania prawidłowej higieny, dystrybucji pakietów higienicznych oraz zarządzania odpadami na terenach obozów. W efekcie pomoc otrzymają 40 913 osoby.
2018/2020 – Irak – WODA

Czas trwania projektu: 01.07.2018 – 01.07.2020

Lokalizacja: Nineewa, Salah Al Din, Irak

Donator: MADAD

Koordynujemy działania mające na celu wzmocnienie sektora wodno-sanitarnego. W ramach projektu lokalna organizacja pozarządowa zostanie objęta szkoleniami z zakresu prac konserwacyjnych i napraw, promocji higieny oraz mentoringiem w zakresie współpracy z donorami. Ponadto praca mentoringu z lokalnymi partnerami będzie miała na celu wzmocnienie ich zdolności organizacyjnych, a ostatecznie ich zdolności do aktywnego i skutecznego uczestnictwa w procesie stabilizacji infrastruktury wodno-sanitarnej. W efekcie pomoc otrzyma 30 000 osób.  
Projekt jest współfinansowany przez polski program współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
2019 – Ukraina – Opieka/ Woda/ Żywność

Czas trwania projektu: 20.08.2019-19.08.2020

Lokalizacja: obwód doniecki i ługański, Ukraina

Donator: OFDA

Celem projektu jest zapewnienie pomocy najbardziej wrażliwej grupie osób starszych zamieszkujących obszar w pobliżu linii kontaktowej. Oferujemy wsparcie psychosocjalne (zapewniamy grupowe i indywidualne sesje psychosocjalne, organizujemy grupy samopomocowe, wydarzenia dla lokalnej społeczności, zapewniamy indywidualną opiekę w domu i zajmujemy się dystrybucją drobnego sprzętu rehabilitacyjnego), gdyż zapotrzebowanie na pomoc humanitarną skupiającą się na psychologicznych urazach poszkodowanej populacji jest nadal wysokie. Te działania dodatkowo wspierane są przez: wszechstronną pomoc finansową (w formie gotówki) dla najbardziej potrzebujących beneficjentów, naprawę infrastruktury WASH w instytucjach społecznych i placówkach zdrowia, szkolenia z rolnictwa dla lokalnej społeczności i dystrybucję voucherów dla uczestników. Nasza pomoc dotrze do 7026 osób.
2019/2020 – SUDAN POŁUDNIOWY – EDUKACJA

Czas trwania projektu: 01.07.2019-31.12.2020

Lokalizacja: Bor, Jonglei, Sudan Południowy

Donator: Electrolux

Projekt ma na celu poprawę warunków do pracy i nauki w szkole średniej Green Belt Academy, poprzez remont i budowę toalet i punktów mycia rąk, utworzenie odpowiedniej kuchni i jadalni, udoskonalanie warunków  w akademiku dla dziewczynek m.in. instalację paneli słonecznych. Nasze działania obejmują również prowadzenie warsztatów rolniczych oraz założenie szkolnego ogrodu, a także inne warsztaty, które będą budować umiejętności zawodowe młodzieży, w tym warsztatów z krawiectwa, stolarstwa i budownictwa. Dodatkowo zajmujemy się promowaniem zdrowych nawyków wśród uczniów i pracowników, prowadzimy szkolenia z zakresy higieny i kampanie na temat zapobiegania kluczowym chorobom przenoszonym przez wodę. W rezultacie pomoc otrzyma 525 osób.
2019- KENIA- POMOC ROZWOJOWA

Czas trwania projektu: 01.01.2019- 31.12.2019

Lokalizacja: Hrabstwa Makueni, Machakos i Kitui, Kenia

Donator: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (Polska Pomoc)

Działania projektu mają na celu zwiększenie dostępu do wody, polepszenie warunków sanitarnych, podniesienie świadomości na temat metod i technik ochrony źródła wody przed negatywnymi skutkami zmian atmosferycznych. Dwie szkoły wyposażone zostaną w system zbierania wody opadowej oraz zbiorniki na wodę. Ponadto organizujemy szkolenia z zakresu utrzymania prawidłowej higieny. Dla urzędników z hrabstw na terenach realizowanego projekt, organizujemy warsztaty z zarządzania ryzykiem (DDR). W ramach projektu powstaną cztery tamy piaskowe, każda wyposażona w płytką studnię. Jedna ze społeczności zostanie wyposażona w system dystrybucji wody zasilany energią solarną, pozwalający na ogrodnictwo przydomowe. Powyższe działania wpływają na podniesienie poziomu zatrudnienia i efektywność pracy lokalnych rolników. W efekcie pomoc uzyska: 5670 osób.
2019/2020 – Sudan Południowy – Woda/ Schronienie/ NFI

Czas trwania projektu: 1.04.2019 - 31.03.2020

Lokalizacja: wszystkie stany w razie potrzeby, Sudan Południowy

Donator: ECHO

W ramach projektu przygotowujemy społeczności na przyszłe sytuacje kryzysowe, poprzez skoordynowane i synergiczne wykorzystanie zasobów awaryjnych i logistycznych do reagowania na kryzysy humanitarne w całym kraju. Zapewniamy dostęp do wody, urządzeń sanitarnych oraz prowadzimy szkolenia z zakresu prawidłowej higieny. W wypadku nagłych kryzysów, udzielamy pomocy nieżywnościowej i zapewniamy dostęp do bezpiecznego schronienia. W efekcie pomoc otrzyma 65 000 osób.
2018/2019 – Syria – WODA

Czas trwania projektu: 01.07.2018 – 30.06.2019

Lokalizacji: region Idleb, Hama i Aleppo, Syria

DonatorNorwegian Church Aid (NCA)

W ramach projektu realizujemy szerokie spektrum działań z zakresu dostępu do bezpiecznej wody i odpowiednich warunków sanitarnych. Budujemy, naprawiamy i konserwujemy sieci, zbiorniki i stacje wodne, zapewniamy generatory i panele. Projekt zawiera również działania z zakresu promocji prawidłowej higieny. W efekcie pomoc otrzymają 113 799 osoby.
2018/2020 – Somalia – Woda

Czas trwania projektu: 01.04.2018 – 31.03.2020

Lokalizacja: dystrykty Banadir, Lower Shabelle, Middle Shabelle, południowo - wschodnia Somalia

Donator: ECHO

W obozach dla osób wewnętrznie przemieszczonych zapewniamy dostęp do czystej wody. Monitorujemy źródła wody, rozwijamy infrastrukturę wodno - sanitarną i szkolimy z zakresu obsługi i napraw źródeł wody. Budujemy tymczasowe latryny i szkolimy promotorów higieny oraz komitety wodne. Prowadzimy kampanie promocji higieny w obozach i instytucjach wspierających osoby wewnętrznie przemieszczone. Rozdajemy pakiety higieniczne. W efekcie pomoc otrzyma 158 400 osób.   Projekt jest współfinansowany przez polski program współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
2019- Sudan Południowy – WODA

Czas trwania projektu: 15.05.2018 - 2019

Lokalizacja: Jonglei i inne stany w razie potrzeby, Sudan Południowy

Donator: projekt finansowany ze środków własnych organizacji

W ramach projektu zapewniamy dostęp do czystej i bezpiecznej wody osobom wewnętrznie przemieszczonym i lokalnym społecznościom. Odnawiamy i budujemy ujęcia wodne. Tworzymy i szkolimy Komitety Wodne, odpowiedzialne za opiekę, konserwację i naprawę infrastruktury wodnej. Zapewniamy dostęp do materiałów dydaktycznych oraz prowadzimy kursy z zakresu promocji higieny dla uczniów szkół podstawowych. W efekcie pomoc otrzyma 10 000 osób.
Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.