AAA
AAA

WodaWpłać

DOSTĘP DO WODY

Woda niezbędna jest w każdym aspekcie życia człowieka. Od jej czystości i dostępności zależna jest szansa na zdrowe i godne życie. Woda potrzebna jest nie tylko do picia. Bez niej trudno jest przygotować jedzenie albo zadbać o higienę własną i gospodarstwa domowego. Trudności w dostępie do wody wpływają również bezpośrednio na możliwość edukacji i rozwoju człowieka.

Szczególnie zagrożone są osoby wewnętrznie przemieszczone, które opuszczają własne domy w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia. Bardzo często muszą zatrzymywać się w miejscach, gdzie nie ma dostępu do czystej wody, brakuje infrastruktury wodno-sanitarnej, toalet i łazienek. W tak trudnych warunkach czysta woda jest niezbędna, żeby zapobiegać rozprzestrzenianiu się groźnych chorób bakteryjnych.

Niezbędne jest dbanie o bezpieczeństwo sanitarne: odprowadzanie odpadów, wywożenie śmieci, dystrybucję koszy na śmieci, tworzenie wysypisk. To wszystko konieczne jest, żeby zapewnić bezpieczne warunki dla osób przebywających w obozach.

CO ROBI POLSKA AKCJA HUMANITARNA?

Budujemy studnie i inne ujęcia wodne, a także toalety i latryny. Rozdajemy pakiety higieniczne, w których znajdują się produkty najpotrzebniejsze nie tylko dla mężczyzn, ale też kobiet. Odbudowujemy toalety w szkołach, aby dzieci miały odpowiednie warunki do nauki i rozwoju.

Bardzo ważne jest dla nas wsparcie lokalnej społeczności: szkolimy z zakresu napraw studni i badania wody, szkolimy edukatorów higienicznych, którzy później promują wśród lokalnej społeczności skuteczne metody dbania o higienę i zabezpieczenia przed chorobami.

Aby zapewnić dostęp do wody i bezpieczeństwa sanitarnego m.in.:

  • zapewniamy wodę pitną (budujemy i remontujemy studnie i inne zbiorniki wodne, dostarczamy wodę cysternami)
  • budujemy i remontujemy toalety i łazienki (w szkołach i obozach dla osób wewnętrznie przemieszczonych)
  • pomagamy rodzinom dbać o czystość wody i gospodarstwa domowego (szkolenia higieny, pakiety higieniczne, tabletki oczyszczające wodę)
  • dbamy o bezpieczeństwo higieniczne obozów (odprowadzamy odpady, wywozimy śmieci, rozdajemy kosze na śmieci)

DOWIEDZ SIĘ WIECEJ

2018/2020 – Somalia – Woda

Czas trwania projektu: 20.12.2018 - 19.12.2020

Lokalizacja: Banaadir, Lower Shabelle, Middle Shabelle, Jowhar, południowo - centralna Somalia

Donator: OCHA

Prowadzimy działania mające na celu zapewnienie do bezpiecznej wody osobom poszkodowanym wskutek konfliktów zbrojnych i katastrof naturalnych, na terenach południowo centralnej Somalii. Odnawiamy istniejącą i tworzymy nową infrastrukturę wodno - sanitarną. Skonstruujemy i zrehabilitujemy 15 studni płytkich, w celu zapewnienia stałego dostępu do bezpiecznej, pitnej wody. Dodatkowo społeczności zostaną przeszkolone w zakresie monitorowania jakości wody i utrzymania infrastruktury wodnej. Działania obejmują także budowę latryn z materiału odpornego na silny wiatr i powodzie. Beneficjenci projektu będą również odbiorcami działań związanych z promocją higieny i dystrybucji zestawów higienicznych, prowadzonej przez wyszkolony w tym celu zespół. W okresach podwyższonego ryzyka powodzią/suszą, zespół będzie prowadził działania przeciwdziałające epidemiom. W efekcie pomoc otrzyma 16 212 osób.
2018/2020 – Somalia – Woda

Czas trwania projektu: 01.09.2018 - 28.02.2020

Lokalizacja: Gedo, Lower Juba, Galgaduud, południowo - centralna Somalia

Donator: Arche noVa

Zapewniamy dostęp do bezpiecznej wody osobom wewnętrznie przemieszczonym, społecznościom dotkniętych: suszą, powodziami, konfliktami. Prowadzimy kompleksowe działania z zakresu dostępu do wody, poprawy higieny i warunków sanitarnych w obozach dla osób wewnętrznie przemieszczonych, szkołach i na terenach wiejskich. Działania obejmują budowę latryn, promocję higieny, dystrybucję pakietów higienicznych, utylizację odpadów. Działamy w zakresie pomocy natychmiastowej - nagłych kryzysów, prowadząc dystrybucję przedmiotów nieżywnościowych, pakietów higienicznych; rehabilitując latryny i po przez chlorowanie punktów wodnych. Projekt obejmuję pomoc dla 190 000 osób.
2018/2019 – Syria – WODA

Czas trwania projektu: 01.11.2018 – 31.05.2019

Lokalizacji: region Idleb, Syria

Donator: OCHA

Nasze działania skierowane są do osób, które z powodu konfliktu zbrojnego na terenach Idleb, Hamy i Ghuty, zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów. Na terenach obozów dla osób wewnętrznie przemieszczonych, realizujemy działania z zakresu dostępu do wody, infrastruktury sanitarnej i higieny. Tworzymy nowe zbiorniki wodne, dowozimy wodę cysternami i prowadzimy monitoring z zakresu jakości wody. Zajmujemy się budową i konserwacją sanitariatów. Projekt obejmuje także działania z zakresu utrzymywania prawidłowej higieny, dystrybucji pakietów higienicznych oraz zarządzania odpadami na terenach obozów. W efekcie pomoc otrzymają 40 913 osoby.
2019 – Sudan Południowy – WODA

Czas trwania projektu: 01.03.2019 - 31.08.2019

Lokalizajca: stan Jonglei i południowy Bor, Sudan Południowy

Donator: Common Humanitarian Fund (UN OCHA)

Nasze działania skierowane są do osób wewnętrznie przemieszczonych, powracających, oraz lokalnych społeczności dotkniętych konfliktem, klęskami żywiołowymi, wysokim wskaźnikiem niedożywienia, epidemiami chorób. W ramach projektu zajmujemy się naprawą ujęć wodnych, naprawą i odbudową toalet oraz miejsc do mycia rąk. Przeprowadzamy szkolenia dla mechaników pomp i promotorów higieny, którzy są odpowiedzialni za przeprowadzanie kampanii promocji higieny.  Zapewniamy zestawy higieniczne, zestaw do higieny menstruacyjnej, mydło. Organizujemy społecznościowe akcje sprzątania przestrzeni publicznej, dystrybucję śmietników. Projekt szczególnie uwzględnia potrzeby osób najbardziej narażonych na skutki kryzysu - dzieci, kobiet, osoby starsze i niepełnosprawne. W efekcie pomoc otrzyma 10 000 osób.
2018/2020 – Irak – WODA

Czas trwania projektu: 07.07.2018 – 06.07.2020

Lokalizacja: Nineewa, Salah Al Din, Irak

Donator: MADAD

Koordynujemy działania mające na celu wzmocnienie sektora wodno-sanitarnego. W ramach projektu lokalna organizacja pozarządowa zostanie objęta szkoleniami z zakresu prac konserwacyjnych i napraw, promocji higieny oraz mentoringiem w zakresie współpracy z donorami. Ponadto praca mentoringu z lokalnymi partnerami będzie miała na celu wzmocnienie ich zdolności organizacyjnych, a ostatecznie ich zdolności do aktywnego i skutecznego uczestnictwa w procesie stabilizacji infrastruktury wodno-sanitarnej. W efekcie pomoc otrzyma 250 000 osób.
2018/2019 – Ukraina – Opieka/ Woda/ Żywność

Czas trwania projektu: 20.08.2018-19.08.2019  

Lokalizacja: obwód doniecki i ługański, Ukraina

Donator: OFDA

Celem projektu jest pomoc osobom, które zostały najbardziej poszkodowane w skutek konfliktu. Pomoc głównie kierowana jest do osób starszych, osamotnionych, po załamaniach nerwowych. Seniorzy w potrzebie otrzymują od nas wsparcie psychospołeczne. Będą mieli oni szansę uczestniczyć w wydarzeniach lokalnych, gdzie będą mogli się spotkać, nawiązać kontakty towarzyskie, rozwinąć umiejętności i poczuć się częścią lokalnej wspólnoty. Osoby w największej potrzebie otrzymają wsparcie pieniężne w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb. W ramach zapewnienia żywności, prowadzone będą szkolenia rolnicze uzupełnione o dystrybucję narzędzi i nasion. Dodatkowo zremontujemy urządzenia sanitarne w instytucjach publicznych takich jak szpitale, które również opiekują się starszymi ludźmi. Nasza pomoc dotrze do 5 442 osób.
2018/2019 – SUDAN POŁUDNIOWY – WODA

Czas trwania projektu: 24.05.2018 – 24.08.2019

Lokalizacja: Bor, stan Jonglei, Sudan Południowy

Donator: UNICEF

Koordynujemy działania usprawniających klaster WASH, obejmujący dostęp do wody, higieny i sanitariatów. Celem jest poprawa efektywności i sprawności dostarczania tego rodzaju pomocy najbardziej potrzebującym mieszkańcom stanu Jonglei. Zakres projektu obejmuje także promocję higieny m.in. przez celebrację dnia mycia rąk, dnia toalet czy dnia wody. Organizujemy także kwartalne warsztaty poświęcone raportowaniu i mechanizmom zarządzania ryzykiem katastrof (DRR). Uzyskana wiedza pozwala na odpowiednio wczesne opracowanie działań i zwiększenie odporności lokalnej społeczności na przyszłe kryzysy. Pomoc uzyska 225 000 osób.
2018 – SUDAN POŁUDNIOWY – WODA

Czas trwania projektu: 20.03.2018 - 19.09.2019

Lokalizacja: Stany Uror i Jonglei, Sudan Południowy

Donator: Common Humanitarian Fund (CHF)

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do czystej, bezpiecznej wody, odpowiednich warunków sanitarnych i poprawa sytuacji higienicznej osób wewnętrznie przemieszczonych, powracających oraz lokalnej społeczności ze stanów Jonglei i Uror. Odnowionych zostanie 17 ujęć wodnych. Wybudujemy także nowe urządzenia sanitarne takie jak punkty do mycia rąk czy latryny w obozach, ośrodkach żywienia i szkołach. Działania wodne zostaną uzupełnione kampaniami promującymi higienę, szkoleniami dla promotorów higieny oraz dystrybucją pakietów higienicznych (mydło, wiadra, tabletki wodne, zestaw do higieny menstruacyjnej). Pomocą zostanie objęte 20 000 osób.
2019- KENIA- POMOC ROZWOJOWA

Czas trwania projektu: 01.01.2019- 31.12.2019

Lokalizacja: Hrabstwa Makueni, Machakos i Kitui, Kenia

Donator: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (Polska Pomoc)

Działania projektu mają na celu zwiększenie dostępu do wody, polepszenie warunków sanitarnych, podniesienie świadomości na temat metod i technik ochrony źródła wody przed negatywnymi skutkami zmian atmosferycznych. Dwie szkoły wyposażone zostaną w system zbierania wody opadowej oraz zbiorniki na wodę. Ponadto organizujemy szkolenia z zakresu utrzymania prawidłowej higieny. Dla urzędników z hrabstw na terenach realizowanego projekt, organizujemy warsztaty z zarządzania ryzykiem (DDR). W ramach projektu powstaną cztery tamy piaskowe, każda wyposażona w płytką studnię. Jedna ze społeczności zostanie wyposażona w system dystrybucji wody zasilany energią solarną, pozwalający na ogrodnictwo przydomowe. Powyższe działania wpływają na podniesienie poziomu zatrudnienia i efektywność pracy lokalnych rolników. W efekcie pomoc uzyska: 5670 osób.
2019/2020 – Sudan Południowy – Woda/ Schronienie/ NFI

Czas trwania projektu: 1.04.2019 - 31.03.2020

Lokalizacja: wszystkie stany w razie potrzeby, Sudan Południowy

Donator: ECHO

W ramach projektu przygotowujemy społeczności na przyszłe sytuacje kryzysowe, po przez skoordynowane i synergiczne wykorzystanie zasobów awaryjnych i logistycznych do reagowania na kryzysy humanitarne w całym kraju. Zapewniamy dostęp do wody, urządzeń sanitarnych oraz prowadzimy szkolenia z zakresu prawdłowej higieny. W wypadku nagłych kryzysów, udzielamy pomocy nieżywnościowej i zapewniamy dostęp do bezpiecznego schronienia. W efekcie pomoc otrzyma 65 000 osób.
2018/2019 – Syria – WODA

Czas trwania projektu: 01.07.2018 – 30.06.2019

Lokalizacji: region Idleb, Hama i Aleppo, Syria

DonatorNorwegian Church Aid (NCA)

W ramach projektu realizujemy szerokie spektrum działań z zakresu dostępu do bezpiecznej wody i odpowiednich warunków sanitarnych. Budujemy, naprawiamy i konserwujemy sieci, zbiorniki i stacje wodne, zapewniamy generatory i panele. Projekt zawiera również działania z zakresu promocji prawidłowej higieny. W efekcie pomoc otrzymają 113 799 osoby.
2018/2019 – Somalia – Woda

Czas trwania projektu: 01.04.2018 – 31.03.2020

Lokalizacja: dystrykty Banadir, Lower Shabelle, Middle Shabelle, południowo - wschodnia Somalia

Donator: ECHO

W obozach dla osób wewnętrznie przemieszczonych zapewniamy dostęp do czystej wody. Najbardziej potrzebujący otrzymują transfery pieniężne. Monitorujemy źródła wody, rozwijamy infrastrukturę wodno - sanitarną i szkolimy z zakresu obsługi i napraw źródeł wody. Budujemy tymczasowe latryny i szkolimy promotorów higieny oraz komitety wodne. Prowadzimy kampanie promocji higieny w obozach i instytucjach wspierających osoby wewnętrznie przemieszczone. Rozdajemy pakiety higieniczne. W efekcie pomoc otrzyma 158 400 osób.
2019- Sudan Południowy – WODA

Czas trwania projektu: 15.05.2018 - 2019

Lokalizacja: Jonglei i inne stany w razie potrzeby, Sudan Południowy

Donator: projekt finansowany ze środków własnych organizacji

W ramach projektu zapewniamy dostęp do czystej i bezpiecznej wody osobom wewnętrznie przemieszczonym i lokalnym społecznościom. Odnawiamy i budujemy ujęcia wodne. Tworzymy i szkolimy Komitety Wodne, odpowiedzialne za opiekę, konserwację i naprawę infrastruktury wodnej. Zapewniamy dostęp do materiałów dydaktycznych oraz prowadzimy kursy z zakresu promocji higieny dla uczniów szkół podstawowych. W efekcie pomoc otrzyma 10 000 osób.
Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.