Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej jako „RODO”) informujemy, iż:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Polska Akcja Humanitarna z siedzibą w Warszawie, al. Solidarności 78A, 00-145 Warszawa;
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@pah.org.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji, w zależności od tego, na co wyrazi Pan/Pani zgodę – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na podstawie art.. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli obowiązku prawnego administratora, wynikającego z Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do zakończenia obecnej rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział, a jeśli wyraził Pan/Pani na to zgodę, także przez okres 6 miesięcy, w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji;
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, ewentualnie administratorzy portali internetowych, za pośrednictwem których składa Pan/Pani swoją aplikację, oraz nasi doradcy prawni;
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem;
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby wziąć udział w rekrutacji.