pl
AAA
pl
AAA

NAJCZĘSTSZE PYTANIAPowrót

Polska Akcja Humanitarna jest organizacją pożytku publicznego zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nasz numer KRS 0000136833. 

W ubiegłym roku wpłaciłem/łam darowiznę Polskiej Akcji Humanitarnej, jak mogę ją odliczyć od podatku? 

Podatnicy korzystający z ulg podatkowych (np. darowizna dla PAH) do swojej deklaracji podatkowej muszą dołączyć formularz informujący o odliczeniach PIT/O. PIT/O nie jest samodzielną deklaracją, dlatego powinno się go składać wraz z wybranym formularzem PIT. W załączniku PIT/O należy wpisać między innymi roczną kwotę dokonywanych odliczeń, kwotę przekazanej darowizny oraz dane obdarowanego (nazwę i adres). Odliczenia darowizny od podatku dokonuje się tylko na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. 

Czy można jednocześnie odliczyć darowiznę od podatku i przekazać 1 procent? 

Oczywiście. Darowizna wpłacona w roku podatkowym 2019 (czyli do 31.12.2019) jest oddzielnym sposobem wsparcia finansowego organizacji pożytku publicznego. Dlatego każdy podatnik ma prawo do odliczenia od podatku kosztów z tytułu darowizny i jednoczesnego przekazania 1 procent podatku. 

Czy nie stracę części zwrotu podatku, przekazując 1 procent? 

Nie. Przekazanie 1 procent podatku nie jest związane z wysokością zwrotu. Zwrot nadpłaconego podatku następuje w terminie do 3 miesięcy od dnia złożenia deklaracji podatkowej lub rozliczenia podatnika przez Krajową Administrację Skarbową. 

Kto może przekazać 1 procent podatku? 

Polska Akcja Humanitarna może otrzymać 1 procent podatku od osób fizycznych będących: 

  • podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT 37), 
  • podatnikami opodatkowanymi ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT 28), 
  • podatnikami, którzy sami opłacają zaliczki na rzecz podatku (PIT 36), 
  • podatnikami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą i korzystającymi z liniowej, 19-procentowej stawki podatku (PIT 36L), 
  • podatnikami uzyskującymi dochód z obrotu papierami wartościowymi (PIT 38), 
  • podatnikami uzyskującymi dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości (PIT 39). 

Osoby przebywające poza terytorium Polski w momencie składania deklaracji podatkowej, mogą złożyć deklarację PIT uwzględniającą przekazanie 1 procenta na rzecz PAH. Można zrobić to w polskim urzędzie konsularnym, bądź przesyłając deklarację na adres swojego urzędu skarbowego w Polsce. 

Na co przeznaczymy Twój 1 procent podatku? 

Polska Akcja Humanitarna codziennie niesie pomoc w miejscach konfliktów zbrojnych i katastrof naturalnych. W 2019 roku PAH prowadziła projekty wodno-sanitarne (budowa i naprawa ujęć wodnych, sieci wodno-sanitarnych, toalet), żywnościowe (dystrybucja paczek z żywnością, wspieranie lokalnych piekarni, prowadzenie stołówek), zapewniała produkty pierwszej potrzeby (naczynia, koce, materace, środki higieniczne), pomoc medyczną. Twoje wsparcie przekłada się na realną pomoc. Dziękujemy! 

 

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.