AAA
AAA

KIM JESTEŚMYRAPORTY

Jak działamy

Jesteśmy polską organizacją pozarządową, działającą od 1992 roku. Od 2004 roku jesteśmy także organizacja pożytku publicznego.

Udzielamy pomocy humanitarnej: jesteśmy tam, gdzie wsparcie jest najbardziej potrzebne. Działamy na całym świecie. Reagujemy w miejscach, w których wybuchają kryzysy humanitarne: katastrofy naturalne i konflikty zbrojne. Natychmiastowa odpowiedź na kryzys jest priorytetem, ale ważne jest też szukanie długoterminowych rozwiązań i zapobieganie kolejnym katastrofom.

Chronimy ludność cywilną: dla nas najważniejsze jest życie i zdrowie drugiego człowieka. W swoich działaniach dostarczamy pomoc wszystkim, którzy jej potrzebują. Nie rozróżniamy stron konfliktu ani grup religijnych. Kierujemy się szacunkiem dla ludzi różnych ras, narodowości i religii. Szczególną uwagą darzymy grupy najbardziej zagrożone: kobiety, dzieci, osoby starsze, niepełnosprawne i osoby wewnętrznie przemieszczone. Swoją postawą i decyzjami dbamy o to, żeby osoby, którym pomagamy, ufały nam i postrzegały nasze działania jako godne zaufania. O jakość naszej pomocy dbamy odnosząc się to standardów SPHERE. Odpowiedzialność wobec osób, którym pomagamy, wyrażamy także w tym, jak opowiadamy o nich i o naszych działaniach. Etyczny wymiar naszych komunikatów reguluje Kodeks w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów Południa.

Pomagamy odpowiedzialnie: w swojej pracy pamiętamy o tym, że na miejscu jesteśmy gościem. Szukamy form działania, które mogą zostać na dłużej lub dają możliwości rozwoju. Nasze wsparcie jest dostosowane do kultury i zwyczajów tych, którym pomagamy. Działania w terenie prowadzone są przede wszystkim przez pracowników lokalnych, pochodzących z kraju, w którym działamy. Produkty, sprzęt i narzędzia pozyskujemy w miarę możliwości najbliżej miejsca naszych działań – dzięki temu wspieramy również lokalną gospodarkę. Ramy etyczne naszych działań reguluje Kodeks Czerwonokrzyski. W krajach dotkniętych kryzysami humanitarnymi pracujemy przy wsparciu systemu klastrów pomocy humanitarnej, które regulują i koordynują działania w regionie. Dzięki temu nasza pomoc może być skuteczniej dopasowana do potrzeb i trafia tam, gdzie nie dotarły inne organizacje. Może być też komplementarna wobec innych organizacji działających w tym samym miejscu.

Edukujemy społeczeństwo: do Polaków kierujemy różnorodne kampanie społeczne. Informujemy o potrzebach mieszkańców krajów, w których działamy. Zwracamy uwagę na globalne potrzeby i prawa człowieka, takie jak: dostęp do wody, żywności, bezpiecznego schronienia i toalet. Angażujemy społeczeństwo do aktywnego działania na rzecz pomocy humanitarnej. Wpieramy organizację oddolnych zbiórek pieniężnych i wydarzeń informujących o potrzebach drugiego człowieka. Polskie szkoły włączamy w ogólnokrajowe kampanie edukacyjne: szkolimy dzieci i młodzież.

Materiały

Pobierz

Standardy Sphere

Karta Praw Humanitarnych oraz Podstawowe Standardy Reagowania na Katastrofy (2011)

Kodeks Czerwonokrzyski

Kodeks postępowania dla Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca i organizacji pozarządowych w przypadkach klęsk i katastrof

Wczytaj
więcej